En bok om injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

”Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem” ersätter den injusteringsskrift som togs fram inom Nordiska ventilationsgruppen 1981 och som sedan dess har varit ett viktigt referensdokument till AMA när det gäller beställarens krav på injustering och kontroll av luftbehandlingssystem.

Men mycket har ändrats på dessa 40 år. De byggnader som uppförs idag är i regel mycket tätare och i en tät byggnad påverkas tilluftflödet av frånluftsflödet i betydligt högre grad än om det finns otätheter i klimatskalet.

Denna vidareutvecklade utgåva tar hänsyn till dessa ändrade förutsättningar liksom alla de arbetsuppgifter som behöver utföras för att injusteringen ska gå så smidigt som möjligt. Texten behandlar såväl arbetet innan mätningarna börjar som det generella tillvägagångssättet vid injustering efter proportionalitetsmetoden. Den pekar på vad man ska tänka på under projekteringen och beskriver hur injusteringsresultatet ska dokumenteras. Ett nytt avsnitt förmedlar tips och råd.

Målgruppen är injusterare, vvs-konsulter, entreprenörer, fastighetsägare och andra aktörer i det omfattande och krävande arbetet med att få luftbehandlingssystemen att fungera som de är avsedda. För luften följer ju naturlagarna och tar därmed alltid den lättaste vägen!

Sakkunnig i uppdateringen och författare till avsnittet med tips och råd är Bengt Bergqvist med egen verksamhet i Bengt Bergqvist Energianalys AB. Bengt Bergqvist har i sin tur haft stöd av Eddy Chabo, Bengt Dahlgren AB med stor erfarenhet från injusteringsarbete.

FAKTA
Sakkunnig: Bengt Bergqvist
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 80