Brandsäkerhet – en del av en hållbar utveckling

En brand påverkar inte bara miljön negativt genom utsläpp av brandgaser och släckvatten med miljöfarliga ämnen. Även återuppbyggnaden efter branden har en stor negativ klimatpåverkan. Foto: Mike Benson.
Ett hållbart byggande ska innebära en minskad, långsiktig klimatpåverkan. Men det är också viktigt att hållbarheten inkluderar brandskyddet. Att hjälmarna är gröna passar bra i sammanhanget. Foto: Mike Benson.
– Ett hus som byggs utan god brandsäkerhet kan innebära stora, framtida påfrestningar, både för samhället och miljön, menar Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningens generalsekreterare. Foto: Brandskyddsföreningen.

Text: C-G Hanberg och Nadine Jones Pioud

 

Idag byggs allt oftare så kallade klimatsmarta hus. Nya lösningar, konstruktionsmaterial och tekniska system tas fram och påverkar byggnadernas utformning, energieffektivitet och koldioxidavtryck. Men nya typer av byggnader, byggmetoder och material kan också kräva nya lösningar för att uppnå en god brandsäkerhet.

 

Brandsäkerhet och en klimatsmart utformning behöver inte stå i motsats till varandra. Genom ett ökat samarbete mellan byggbranschen och andra aktörer kan man utveckla nya lösningar, material och konstruktioner som är bättre för byggnadens funktionalitet, hållbarhet och brandsäkerhet. Till exempel skulle nya energisystem, ventilationslösningar, isoleringsmaterial, gröna tak och dubbelglasfasader kunna bli mer brandsäkra.

 

Bredare perspektiv
Hållbarhet ska ses ur ett brett perspektiv.

– I en så kallad grön byggnad granskas både de enskilda, ingående materialen och de färdiga lösningar som ska fungera långsiktigt i byggnaden. Man säkerställer också att produktion, transport och byggnation inte får negativa ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser, säger Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningens generalsekreterare.

 

Bränder påverkar inte bara miljön negativt genom till exempel utsläpp av brandgaser och släckvatten som innehåller miljöfarliga ämnen. Även en återuppbyggnad efter en brand har en stor negativ klimatpåverkan. Men hållbarhet kan även ses ur andra perspektiv som brandens inverkan på det hållbara samhället. En brand leder till minskad trygghet, förlorade bostäder och arbetstillfällen. Det kan i sin tur bli ekonomiskt kännbart.

– Om bränder kan förhindras eller begränsas genom rätt val av brandskyddslösningar kan byggnaden bli mer hållbar genom minskad miljö- och samhällspåverkan från branden, släckningsarbetet och återuppbyggnaden. Ett hus som däremot byggs utan god brandsäkerhet kan istället innebära stora påfrestningar för samhället och miljön i framtiden. Det är långt ifrån hållbart, menar Anders Bergqvist.
 

Objektiva utvärderingar
Det pågår en diskussion om vilka stommaterial och byggsystem som är mest hållbara och brandsäkra på lång sikt.

– De flesta studierna och utredningarna är gjorda av organisationer inom aktuell bransch som visar att just deras material är mest fördelaktigt. Men det saknas ofta likvärdiga jämförelser mellan materialen och de olika lösningarna. För att hitta de optimala lösningarna, för byggnadens funktion, brandsäkerhet och hållbarhet krävs oberoende och detaljerade analyser. Det finns inga genvägar. För att kunna välja de mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativen behöver vi därför utvärdera och testa både de ekonomiska och miljömässiga kostnaderna, säger Anders Bergqvist.
 

Lösningar för framtiden
Brandsäkerheten bygger på att lagkraven ska uppfyllas så kostnadseffektivt som möjligt. Ett tillfredsställande brandskydd enligt Boverkets byggregler handlar främst om människors säkerhet; det ska finnas tid och möjlighet att snabbt kunna utrymma byggnaden vid en brand.

– Människors säkerhet ska självklart prioriteras. Men om vi långsiktigt ska kunna värna samhället och miljön måste brandskyddet också utformas på rätt sätt för att kunna skydda våra byggnader, säger Anders Bergqvist.

 

Det som är kostnadseffektivt idag kanske inte är det på lång sikt. Inom byggindustrin, där snabba resultat och hög produktionstakt styr, är långsiktigheten inte alltid en parameter. Det kan också vara svårt att få gehör för åtgärder som syftar till att minska byggnadens påverkan på samhälle och miljö vid en så relativt ovanlig händelse som en brand.

– Men det är nödvändigt i en tid då vi måste förändra vårt beteende med tanke på kommande generationer. Aktörerna inom byggindustrin, även de som utvecklar brandskyddslösningar, måste ta sitt ansvar och välja långsiktigt hållbara och ekonomiskt försvarbara lösningar också för brandsäkerheten, avslutar Anders Bergqvist.

Fakta:

Vill du veta mer om hur man kan arbeta mer hållbart när det gäller brandskydd? I Handboken ”Hållbart brandskydd” kan du läsa mer om att göra medvetna val för att minska miljöpåverkan. Handboken ger också konkreta exempel på hur du kan gå tillväga.