Nytt förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader

Illustration: Energimyndigheten.

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem. Det skriver Infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

I lagrådsremissen föreslås ett tekniskt egenskapskrav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader. Kravet innebär att det vid ny- och ombyggnation av vissa parkeringsplatser ska förberedas för installation av laddpunkter för elfordon. Bestämmelserna införs i plan- och bygglagen. Vidare föreslås att det införs krav på inspektion av vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem genom ändringar i lagen om energideklarationer och i plan- och bygglagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen be­stämmer föreslås få med­dela föreskrifter om kraven i fråga om ladd­­ning av elfordon för vissa byggnader och krav på inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditio­neringssystem.

Lagändringarna är en del av det svenska genomförandet av det ändrade direktivet om energiprestanda för byggnader, som trädde ikraft den 9 juli 2018.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.