Antalet beviljade bygglov tyder på dyster prognos för bostadsbyggandet

Foto: NAVET Analytics

Den sammanvägda volymen av antalet bygglov för småhus och flerbostadshus tyder på att nybyggandet under den kommande tvåårsperioden kan komma att minska med ytterligare 10-12 procent.

NAVET Analytics sammanställer varje månad en indexserie som beskriver antalet beviljade bygglov under innevarande och föregående år. Materialet presenteras i månadsindikatorerna, Marknadssignaler & Prognoser. I NAVET Analytics senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, är prognosen emellertid något mer dyster. Den samlade nybyggnadsvolymen för bostäder väntas minska med ca 20 procent totalt under perioden 2020-2021.

Källa: NAVET Analytics