Två nya markanvisningar i Majorna

Två kvarter för bostäder inom Fixfabriksområdet har markanvisats. Nya bostäder kan byggas i Lorensbergs villastad.   pressbild: göteborgs stad

Två nya markanvisningen på bussgaragetomten

Ytterligare två kvarteret på bussgaragetomten inom Fixfabriksområdet i Majorna har markanvisats. Det är Magnolia Bostad AB som på de två kvarteren ska bygga sammanlagt 376 lägenheter, 70 procent bostadsrätter och 30 procent hyresrätter. Priset för marken är 293 miljoner. Det beslutade fastighetsnämnden vid sitt möte 21 september.

Det första kvarteret på bussgaragetomten markanvisades i december i fjol. Då deltog 15 intressenter i markanvisningstävlingen och då gavs också en fingervisning om prisnivån för kommande markanvisningar på tomten.

Bussgaragetomten består av sex kvarter som ska innehålla såväl hyresrätter som bostadsrätter. Detaljplanen medger att det totalt kan byggas cirka 850 bostäder på bussgaragetomten.

De två aktuella markanvisningarna, kvarter 3 och 6, som annonserades på försommaren har genomförts mitt under pågående Coronapandemi.

Markanvisningarna innehöll generella krav som mångfald i boendet, sociala åtaganden och ekologisk hållbarhet, som de båda intressenterna uppfyllde.

I kriterierna för markanvisningen fanns även två kriterier som jämfördes, hyresnivån för hyresrätter samt antalet bostäder som skulle uppföras.

Magnolia Bostad AB erhöll anvisningarna av kvarter 3 och 6 med en kombination av låg hyresnivå och en stor volym av antal lägenheter. Magnolia Bostad AB kommer att upplåta hyresrätterna med en genomsnittlig årshyra på 1 726 kronor per kvadratmeter boarea i kvarter 3 och 1 767 kronor per kvadratmeter boarea i kvarter 6. Båda hyresnivåerna ligger i en attraktiv nivå med bra närhet till bruksvärdeshyror i närliggande hyreshus. Magnolia har angivit att företaget skall bygga sammanlagt 191 lägenheter inom kvarter 3 och 185 lägenheter inom kvarter 6. För kvarter 6 innebar detta 25 procent fler lägenheter än i närmast inkomna ansökan.

I de båda kvarteren kommer att skapas skiftande byggnadshöjder mellan och inom kvarteren. Höjderna kommer att variera mellan 3-7 våningar. Exploateringen av Bussgaragetomtens kvarter kommer tillsammans med utvecklingen av området kring gamla Fixfabriken att bygga ihop Kungsladugård-Majorna-Sandarna-Klippan. Utbyggnaden kommer att skapa en levande miljö där nya och äldre bevarandevärda byggnader blandas.