Arbetsskador minskar med tillit och gemenskap på jobbet

Foto: Hultafors Group

Hantverkare riskerar olyckor och förslitningsskador i betydligt högre utsträckning än andra yrkeskategorier. Men det finns en tydlig koppling mellan gemenskap och tillit på arbetsplatserna, och minskad risk för arbetsskador. Det visar en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Snickers Workwear. De hantverkare som upplever hög tillit på arbetsplatsen anser också i hög grad (70%) att de själva kan bidra till att minska risken för arbetsskador. Bland hantverkare som upplever låg tillit anser betydligt färre (ca 25%) att de själva kan minska skaderisken.

God sammanhållning förbättrar inte bara den sociala arbetsmiljön utan minskar även risken för arbetsskador, det anger svenska hantverkare i en färsk undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Snickers Workwear, en del av Hultafors Group. Undersökningen jämför yrkesverksamma hantverkares bild av sitt arbete med andra yrkeskategoriers.

En utsatt yrkesgrupp

I byggbranschen är olyckor och arbetssjukdomar dubbelt så vanlig som i andra yrken. Denna bild stämmer överens med hantverkares egen upplevelse. I den nya undersökningen anger 28 procent av hantverkarna att deras arbetsplats kännetecknas av fysiska skador och hela 50 procent att det förekommer förslitningsskador. Motsvarande siffror för andra yrken är 5 respektive 11 procent.

Gemenskap och tillit minskar risken

Trots den stora utsattheten är det möjligt att minska skaderisken på flera sätt. Hela 7 av 10 svenska hantverkare på arbetsplatser med hög tillit anger att de själva har möjlighet att minska risken för arbetsskador. Det kan jämföras med att endast ca 1 av 4 på arbetsplatser med låg tillit anger samma sak. Hantverkare på arbetsplatser med hög gemenskap och tillit anser alltså att de själva har möjlighet själva bidra till färre olyckor, medan hantverkare på arbetsplatser med låg gemenskap och tillit sällan upplever den möjligheten.

– Allt vi gör handlar om att öka komfort och säkerhet för hantverkare, så det är viktigt för oss att förstå hur de själva upplever sitt arbete. Säkerhetsrutiner, skyddsutrustning och rätt kläder är självklart viktigast för att förhindra olyckor, men det är väldigt spännande att se att god sammanhållning bland kollegorna också kan göra skillnad. Vi hoppas den insikten blir värdefull att jobba vidare med på arbetsplatserna, säger Camilla Monefeldt Kirstein, Executive Vice President, på Snickers Workwear.

Mindre stress än i andra yrken

Folkhälsomyndigheten har i en översikt påpekat att det psykiska välbefinnandet verkar ha minskat under pandemin, vilket bekräftas av företagshälsovården som rapporterar om ökade psykosociala besvär. Samtidigt visar den nya undersökningen att hantverkare i lägre grad än andra yrkesgrupper säger sig uppleva stressymptom. Bara 16 procent av yrkesverksamma hantverkare angav att de upplever stressymptom som exempelvis sömnsvårigheter, jämfört med hela 37 procent i övriga yrkesgrupper.

Undersökningen i korthet:

  • 41% hantverkare är mycket nöjda med sin arbetssituation mot 24% i andra yrken
  • 29% hantverkare är extremt motiverade i arbetet mot 15% i andra yrken
  • Diskriminering, mobbning och trakasserier upplevs på ungefär samma nivå inom hantverkaryrken som i andra yrken.