Nya riktlinjer för markanvisning i Göteborg

Bild: Göteborg Stad

Göteborg ska få ny riktlinje för vad som ska gälla vid överlåtelse av kommunens mark. I förslaget som tagits fram av fastighetskontoret finns förtydligande som gäller värdering och fördelning av kostnader vid exploatering av kommunal mark samt hur markanvisningen sker. Förslaget behandlades på fastighetsnämndens möte 23 november.

Nämnden förtydligade att de nya riktlinjerna ska bygga på att inga krav blir obligatoriska och att det är nämnden som fattar beslut om eventuella krav. Sedan tidigare har fastighetsnämnden bestämt att samtliga markanvisningar ska beslutas av fastighetsnämnden innan anvisningarna annonseras ut.

Stadens riktlinje för markanvisning ska följa den budget som är fastställd av kommunfullmäktige.

Stor markägare

Göteborg har ett stort markinnehav och äger ungefär hälften av all mark inom kommunens gränser.

Under de senaste 13 åren har regelverket för markanvisning, som föregår en överlåtelse, reviderats flera gånger. 2007 fastställdes en ny policy för anvisning av mark för bostäder. Av dokumentet framgår stadens viljeinriktning vad gäller exempelvis mångfald i boendet, ekologi, till­gänglighet, sociala åtaganden och konkurrens. 2014 började policyn även gälla verksam­heter. En annan förändring var att Älv­stranden Utveckling AB med sitt centrala markinnehav, skulle omfattas.

Vid revideringen 2018 tillkom att det tydligare skulle framgå att hus med låg klimat- och miljöpåverkan skulle premieras.

Under 2019 och 2020 har det gjorts flera utredningar vad gäller markanvisningar, fokuserat på de effekter som kommunala krav, villkor och regler har på bland annat produktionskostnaderna för byggandet av bostäder.

Kommunfullmäktige beslutar

Exempel på villkor som staden kan ange i samband med markanvisning är fördelningen av upplåtelseform, men även villkor vad avser ekologisk och social hållbarhet. I förslaget till riktlinje har det skett ett förtydligande kring kravet att ett antal ordinarie hyreslägenheter, motsvarande en viss andel av de nyproducerade hyreslägenheterna, ska upplåtas till kommunen inom ramen för stadens bostadssociala ansvar enligt socialtjänstlagen.

Här finns också med åtgärder för socialt ansvarstagande från de som får en markanvisning. Det kan handla om exempelvis erbjudande av lärlingsplatser och yrkesorienteringspraktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtaganden.

Förslaget till riktlinje kommer nu att översändas till kommunstyrelsen. Beslut om ny riktlinje tas av kommunfullmäktige.