Ökad flexibilitet i framtidens kontor

Bild: Castellum

Hela 87% av Sveriges kontorsanställda vill helt eller delvis arbeta på kontor även i framtiden. Däremot ställs nya krav på ökad flexibilitet, smartare arbetsformer, större variation och bättre utformning av lokaler och miljö.

Detta framgår av en färsk opinionsundersökning där ett tvärsnitt av svenska folket berättar hur de ser på framtidens arbetsplats. Materialet spänner över allt från de kontorsanställdas syn på kontorets roll, co-working och distansarbete till frågor om personlig hälsa, stress, sömn och ensamhet.

Corona snabbspolade den omställning som redan pågått under flera år, med digitalisering och flexibilitet som främsta drivkrafter. När arbetet flyttade hem var många raska att förkunna kontorets död. Undersökningen motsäger den profetian, men visar samtidigt att kontoret står inför stora förändringar.

”Begreppet arbetsplats kommer att förändras, fördjupas och förbättras. Vi biter oss inte fast i kontoret som den enda rätta arbetsplatsen”, säger Henrik Saxborn, VD på fastighetsbolaget Castellum som låtit undersökningsföretaget Axiom Insight gå till botten med frågan om framtidens kontor och arbetsplatser. Undersökningen genomfördes i oktober 2020 och omfattade 1 007 kontorsanställda mellan 18 och 65 år i hela Sverige. Materialet är både brett och djupt, med allt från de kontorsanställdas syn på kontorets roll, co-working och distansarbete till frågor om personlig hälsa, stress, sömn och ensamhet.

Tre centrala fakta

  1. 87% vill jobba på kontor minst någon dag i veckan även efter pandemin
  2. Majoriteten vill kunna varva mellan kontoret och arbete hemifrån (71% av kvinnor och 58% av män)
  3. 63% uppger oförändrad hälsa under perioden, medan merparten av övriga uppger försämrat allmäntillstånd, viktuppgång, sämre sömn, ökad stress och ökad känsla av ensamhet