Riktlinjer för säkerhet på tak kan tolkas olika från arbetsplats till arbetsplats

Regelverket ”Branschstandard – Taksäkerhet” bestämmer vilka anordningar som ska finnas på byggnaders tak. Allt för att arbete på tak och vistelse nedanför tak ska kunna ske så riskfritt som möjligt. Foto: MajStaberg

Vid underhåll, besiktningar och lagningar av tak krävs att fastighetsägare, entreprenörer och de som utför takarbetet är medvetna om riskerna och följer säkerhetsregler. Regelverket följs inte alltid: kunskaperna om riskerna och hur man arbetar säkert på tak är i vissa fall bristfälliga.

Text: Maj Staberg

”Den femte fasaden” kallas ibland taket då dess taktäckningsmaterial har stor betydelse, såväl tekniskt som helheten för fastigheten. Ett väl underhållet tak är ofta ett tecken på att hela husets allmäntillstånd är i gott skick. Det gör också fastigheten mer attraktiv och höjer dess värde.

Det händer oförutsedda saker med tak som att en läcka uppstår, ett stuprör går sönder eller släpper igeTAK & SÄKERHET nom vattnet. Det kan också vara att färgen flagnar någonstans och kan ställa till problem som rostangrepp. Livslängden för ett plåttak med rätt underhåll är cirka 70 - 80 år men betydligt kortare när inte taket tagits hand om på rätt sätt.  De främsta utmaningarna vid takrenoveringar är bland annat läckage under byggtiden vid regn, snö och is.

– Detta har dock förbättrats på senare år beroende på användning av bättre underlagstäckningsmaterial samt användning av väderskydd då hela taket tältas in, säger Mats Johansson, takkonsult på Projektledarna.

Det är inte bara själva taket som drabbas av läckage utan det förekommer återkommande problem med takterrassers anslutningar mot sarger, trösklar och takbrunnar. Likaså altaner till vindslägenheter där tätskiktssystemen kan vara bristfälliga.

Tak ska underhållas kontinuerligt med en årlig översyn och ommålning var 7 - 10 år.

Vid underhåll, besiktningar och lagningar av tak krävs att fastighetsägare, entreprenörer och de som utför takarbetet är medvetna om riskerna och följer säkerhetsregler.

– Utgångspunkten är att erhålla en säker anläggning med god arbetsmiljö i bruksskedet för service och underhåll av taket i fråga, säger Mats Johansson som är väldigt noggrann med att följa regelverket för taksäkerhet.

bild
Tak ska underhållas kontinuerligt med en årlig översyn och ommålning var 7 - 10 år. Vid underhåll, besiktningar och lagningar av tak krävs att fastighetsägare, entreprenörer och de som utför takarbetet är medvetna om riskerna och följer säkerhetsregler. Foto: Maj Staberg

Säkerhetsregler vid takarbete

När Emil Gustafsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i Örebro är ute på byggarbetsplatser händer det ofta att han är tvungen att säga till en byggnadsarbetare, exempelvis en plåtslagare på ett tak, att gå ned då det brister i säkerhetsutrustningen.

– Jag började 2017 att syna byggarbetsplatser och sedan dess har det blivit något bättre men det går för långsamt. Kunskaperna om riskerna och hur man arbetar säkert är bristfälliga. Det kan vara ett inarbetat mönster, att man inte tänker sig för eller att man inte är medveten om att man chansar med sitt eget liv för ingenting.

 Tidigare år har fastighetsägare och entreprenörer varit hänvisade till Boverkets regler för taksäkerhet.

Sedan några år tillbaka finns ett regelverk ”Branschstandard – Taksäkerhet” som bestämmer vilka anordningar som ska finnas på byggnaders tak. Allt för att arbete på tak och vistelse nedanför tak ska kunna ske så riskfritt som möjligt.

Bättre kunskap om takskydd

Grunden för Taksäkerhetskommitténs branschstandard är riskanalyser av de arbetsuppgifter som förekommer på tak. Utifrån dessa riskanalyser har man sedan tagit fram rekommendationer om vad som behövs i form av taksäkerhetsanordningar på taken.

– Det har blivit lite bättre inom branschen men det är fortfarande stora risker. Fastighetsägare och entreprenörer har en viss kunskap om att det inte får finnas fallrisker och man tror att man har ett tillräckligt skydd. Men regelverket tolkas olika från arbetsplats till arbetsplats. Kunskaperna skulle behövas bli bättre hos fastighetsägarna och definitivt mycket bättre hos utförande entreprenörer, säger Emil Gustafsson.

bild

Fastighetsägare och entreprenörer har en viss kunskap om att det inte får finnas fallrisker och man tror att man har ett tillräckligt skydd. Men regelverket tolkas olika från arbetsplats till arbetsplats, säger Emil Gustafsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Foto:Arbetsmiljöverket.

Taksäkerhetskommitténs branschstandard utgör den del av taksäkerhet som är väl synlig på taket, utrustning som taksäkerhetsanordningar: tak- och väggstegar, gångbryggor, snörasskydd med mera.

– Dessa handlar ju mycket om utrustningen men vem kontrollerar att utrustningen monteras på rätt sätt? Det är den enskilde entreprenören som ska sköta monteringen av fallskydd och där ser vi ofta att det brister i kunskap.

Det finns även kunskapsbrister om säkerhet inom den uppsjö av byggutbildningar som finns idag.

– Eleverna får ingen riktigt grundkunskap om säkerhet, inget riskmedvetande om riskerna på en byggarbetsplats. Dessa elever kommer sedan ut på arbetsplatser och vidare till arbetsledande positioner och för med sig den här bristen på grundkunskap inom säkerhetsarbete, säger Emil Gustafsson

För några år sedan lades det till hårdare krav gällande arbete på yttertak och sanktionsavgifter för de byggbolag som inte följer reglerna.

bild