Ökat intresse för cirkulärt byggande

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet.

En tredjedel av Sveriges avfall kommer från bygg- och rivningssektorn. Men mycket av det kan fortsätta användas. Därför finns Centrum för cirkulärt byggande – en arena där byggbranschens aktörer samverkar för att skapa mer återbruk och cirkulära materialflöden. Och intresset för att vara med ökar stadigt; på bara ett år har antalet parter fördubblats.

Av Sanna Kesselfors

– Tolv miljoner ton byggavfall skapas varje år i Sverige. Tusentals ton av det är högkvalitativa produkter som hade kunnat fortsätta användas, säger Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet som är koordinator för Centrum för cirkulärt byggande.

CCBuild, som samverkansarenan kallas, har gått från 30 till 60 anslutna parter på bara ett år.

Arkitekter, byggföretag, fastighetsägare, materialleverantörer, offentliga aktörer och många fler vill vara med.

– Det är fantastiskt roligt att så många ser värdet i CCBuild. Det finns fortfarande mycket kvar att jobba med och vi letar ständigt efter nya samarbetspartner, säger Carina Loh Lindholm.

Bland dem som har anslutit de senaste månaderna finns byggjätten Skanska.

– Klimatutsläppen kan minskas betydligt om mer material återvinns och återbrukas. Vi vill därför öka andelen återbrukat material i våra projekt genom samverkan och lärande tillsammans med kunder och andra viktiga aktörer, säger Andrea Pap de Pesteny som arbetar med hållbar affärsutveckling på Skanska.

Digitala verktyg stöttar cirkulärt byggande

CCBuild erbjuder digitala verktyg som underlättar återanvändning av byggmaterial. Ett verktyg är en app som kan användas när man inventerar byggmaterial inför en ombyggnad eller rivning. Den är synkroniserad med CCBuilds produktbank där man kan lägga in byggvaror och göra det synligt för exempelvis kollegor vad som finns tillgängligt inom den egna organisationen. Samtidigt får man besked om hur mycket de klimatpåverkande utsläppen minskar genom att just dessa produkter återanvänds.

– De varor man inte längre ska använda internt kan man publicera på CCBuilds externa marknadsplats. På så sätt kan produkterna leva vidare hos en ny ägare och möjliggöra en klimatbesparing genom att återbruk ersätter nyinköp, säger Carina Loh Lindholm.

CCBuild erbjuder också nätverk och utbildningar för att stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster inom bygg- och fastighetssektorn.

Studier visar stor samhällsnytta

Studier från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att cirkulärt byggande innebär flera vinster för samhället. En marknad för återbruksrelaterade tjänster i Göteborgsregionen skulle under 2021 kunna omfatta 14,6 miljarder kronor. En sådan storskalig återbruksmarknad skulle dessutom kunna minska utsläppen med 3 300 ton koldioxidekvivalenter per år – och då gäller beräkningen enbart återbruk av interiöra byggprodukter vid lokalanpassning av kontor, alltså långt från hela byggmarkaden.

Projektet Återbruk Väst har genomfört åtta fallstudier i Göteborgsregionen, bland annat på rivningar, ombyggnationer och nybyggnationer. En utvärdering visar att man genom att återbruka – i stället för att kasta befintligt material och köpa nytt – kan spara:

  • cirka 870 ton avfall
  • utsläpp av 650 ton CO2e växthusgaser (motsvarar 80 svenskars totala årliga utsläpp)
  • 6,6 miljoner kronor – Det finns alltså goda skäl att genomföra insatser för att uppnå en storskalig återbruksmarknad som gör att marknads- och klimatbesparingspotentialen blir verklighet, säger Carina Loh Lindholm.