Utopia Arkitekter vinner markanvisningstävling för bostäder i centrala Kumla

Vy över Körsbärsallén mot trygghetsboendets punschveranda och radhusen i en våning. Illustration: Utopia Arkitekter

I samarbete med Innobo har Utopia Arkitekter tagit fram ett vinnande förslag till kommunens markanvisningstävling för fastigheten Uttern i centrala Kumla. Kommunens önskemål var radhus och flerbostadshus runt två gröna gårdar. Och det var precis vad de fick med Utopia Arkitekter​​​​​​​s förslag som tog sitt avstamp i Kumlas rika tradition av odling av frukt och bärodling både i handelsträdgårdar och i privat trädgårdar.

Utopia Arkitekter berättar:

Vår ambition med kvarteret Trädgårdsmästaren är att i ett nära samarbete med kommunen skapa ett varierat, trivsamt, tryggt och klimatsmart område med hjälp av glädjefylld arkitektur, medvetna materialval med ett bärande inslag av återbruk.

Vi levererar med vårt förslag praktiskt och ekonomiskt genomförbara lösningar på projektets samtliga huvudutmaningar och tillför en rad kvaliteter till så väl platsen som till Kumla som stad och kommun. Projektet kan om det förverkligas komma att bli ett positivt exempel på hur man på orter som Kumla kan skapa livsmiljöer som möter högt ställda ambitioner när det gäller så väl gestaltning som klimatprestanda, både i form av lägenheter och radhus.

Utgångspunkter, förutsätningar och målsättningar
Kommunens önskemål för Idrottsparken etapp 1 är tydliga. Man vill se radhus eller kedjehus runt två gröna gårdar i kombination med högre flerbostadshus mot huvudgatan för att skapa en stadsmässighet. Förslaget ska dessutom visa på en blandad bebyggelse och en härlig gårdsmiljö.

Dessa önskemål om bebyggelse och gårdsmiljöer tillsammans med platsens förutsättningar och historia, traktens tradition när det gäller bebyggelseskala och trädgårdsodling och inte minst högt ställda klimatambitioner har varit utgångspunkten för vårt arbete med Kvarteret Trädgårdsmästaren.

Platsen har enligt vår bedömning mycket goda förutsättningar att husera vårt projekt med få komplicerande utmaningar när det gäller exempelvis höjdskillnader och dagvattenhantering.

Villkor, krav och regler
Vårt förslag uppfyller samtliga listade villkor för byggnationen i inbjudan till markanvisningen. Förslaget inrymmer 52 lägenheter och 31 radhus i varierande storlekar inom detaljplanens begränsningar med en sammanlagd yta på cirka ­
9 200 kvm BTA. Angivna parkeringsbehov löses på anvisade platser inom den egna fastigheten och samtliga relevanta tillgänglighetskrav är hanterade med hänsyn till gällande regelverk.

bild
Källa: Utopia Arkitekter
bild
Källa: Utopia Arkitekter
bild
Källa: Utopia Arkitekter

Koncept och bärande kvaliteter
I Kumla finns en historisk tradition av odling. Bygdens kalkrika jord och goda klimat är väl lämpad för frukt- och bärskördar vilket i staden tagit sig uttryck inte minst i handelsträdgårdar med odling i växthus och på friland. Men odling har också varit ett mycket viktigt inslag i privata trädgårdar där det som odlades dels blev ett tillskott till självhushållningen.

På platsen för vårt förslag fanns Fylsta handelsträdgård som startades av trädgårdsmästaren Ernst Albin Eriksson år 1917. På tomten odlades fruktträd, bär och blommor. Verksamheten omfattande tre större växthus och på friland odlades köksväxter. Verksamheten drevs fram till år 1970.

Arvet från handelsträdgården har utgjort grunden för vårt förhållningssätt till gårdarnas utformning och växthusens arketypiska formspråk har fått sätta sin tydliga prägel på bebyggelsens utformning. Resultatet är en helhet som i skala och stil inrättar sig följsamt på platsen samtidigt som det tillför kvaliteter för så väl de boende i kvarteret som i stadsbilden.

Odling och grönska ger social blandning
Vår ambition med Kvarteret Trädgårdsmästaren har varit att skapa en trädgårdsmiljö som så långt det är möjligt består av växter som är ätbara. Frukt, bär och olika typer av örter och grönsaker blir självklara och vackra inslag. Från buskagen med bär och frukt som omger våra bilbersåer till äpple- och päronträden mitt på gårdarna och inte minst raden av körsbärsträd som står längs med stråket som löper mellan gårdarna och förbinder Hardmogatan och Kumla-Frasses gata.

Den inramande grönskan skapar tillsammans med växthus, köksträdgårdar, lusthus, lekstugor och gårdarnas omsorgsfullt utformade landskap stora gemensamma och sociala vistelsekvaliteter för kvarterets olika boendegrupper. Från små, barn till åldringar. Radhusen får dessutom sina privata förträdgårdar och en väl tilltagen punschveranda och vinterträdgårdar i flera plan ger Trygghetsboendet sociala ytor som kan användas hela året.

Situationsplan

bild
Källa: Utopia Arkitekter

Vi har i arbetet med vårt förslag starkt tagit fasta på att skapa just en blandad bebyggelse och härlig gårdsmiljö. Utgångspunkterna har i första hand varit användbarhet med fokus på lek, vistelse och odling.

Kvarteret Trädgårdsmästarens gårdar, stråk, förträdgårdar och parkeringsplatser blir alla vistelsemiljöer som främjar aktivitet och gemenskap. Medlet för det mer än något annat blir odling och ätbar grönska även om kvarteret också rymmer andra generösa ytor för lek och spel för olika åldrar.

De två generösa gårdarna är utformade för att maximera användning och tillgänglighet för blandade åldrar och intressen. Här kan både barnfamiljer och äldre aktivera sig och hitta sina favorittillhåll och även om stora delar av ytorna är specifikt programmerade så finns det gräsmattor med plats för en picknick-filt eller några solstolar.

Körsbärsallén
Genom kvarteret Trädgårdsmästaren löper Körsbärsallén som förbinder Hardmogatan och Kumla-Frasses gata. Stråket blir ett shared space för i första hand gång- och cykeltrafik men som också möjliggör angöring med bil till radhusen inom kvarteret. Angöringsplats för rörelsehindrad inom 25 m från bostadsentré kan ordnas vid behov. Utformningen gör även stråket till en högkvalitativ vistelsemiljö för alla möjliga aktiviteter inramade av ståtliga körsbärsträd som ger en fantastisk blomning under våren och rikliga bärskördar längre fram på sommaren.

Egen täppa är guld värd
Samtliga radhus får egna förträdgårdar på både bak- och framsida. En efterfrågad kvalitet från många av dem som väljer bort villans större trädgård eller saknar en egen täppa i lägenheten. Här får man plats med både förvaring, en generös uteplats och lekutrymme för de mindre barnen.

Bärfyllda bilbersåer
För att skapa en sammanhållande karaktär i kvarteret har ambitionen varit att fylla i princip alla lämpade ytor med grönska. Det har också varit ett medel för att knyta ihop kvarterets relativt tilltagna parkeringsytor med övriga strukturen. Parkeringsytorna får carports täckta med ängstak, sedum eller annan lämplig grönska. Längs med carports och omgivande staket planteras lämpliga bär- eller fruktbuskage vilka kommer att ge både en lummig bersåliknande inramning och även en skörd som kan delas bland de boende.

bild
Källa: Utopia Arkitekter

Kvarteret som ett gemensamt grönskande skafferi

Kvarteret Trädgårdsmästaren får grönska och planteringar som till absoluta merparten ger ätbar frukt, bär, grönsaker, örter, kryddor och andra nyttoväxter. Syftet är att skapa en miljö som främjar gemenskap och umgänge mellan kvarterets alla boende oavsett ålder och livssituation.

Här är odlingen inte begränsad till några pallkragar utan tar plats överallt, från bärbuskagen som ramar in våra bilbersåer och Körsbärsallén som löper genom kvarteret till de gemensamma köksträdgårdarna och smultronplantorna på lekplatserna.

Merparten av frukt- och bärväxter kräver minimal skötsel men ger även den som inte har ett stort intresse för odling möjlighet att ta del av både blomsterprakt och skörd av frukt och bär. För den med intresse för odling finns i princip obegränsade möjligheter att djupdyka i sin hobby året om och dessutom få värdefulla bidrag till hållbar självhushållning.

För kvarterets barn ger odlingsfokuset, förutom möjligheten till lek och smaskiga mellanmål, ett stort pedagogiskt värde i möjligheten att på ett självklart sätt lära sig om hur naturen fungerar. De boende i kvarterets radhus får dessutom tillgång till privata trädgårdar som ger ytterligare möjligheter att välja vad helst man själv vill.