Betalade skadestånd – sju år efter konkurs

Ansvarsförsäkringen är ett viktigt skydd om man får ett skadeståndskrav på halsen. Försäkringen hjälper dig både att utreda kravet och att betala, om det skulle behövas. Men försäkringsbolag kan såklart neka ersättning av olika skäl, vilket kan vara förödande för ett företag. Försäkringsskyddet hänger dessutom ofta på en skör juridisk tråd – skickliga jurister kan svara helt olika på frågan om en försäkring gäller.

Detta fick ett byggföretag erfara, efter att ha hamnat i en rävsax mellan försäkringens undantagsvillkor.

Byggföretaget utförde målningsarbete på 1800-talskurorten Mösseberg i Falköping. En värmepistol, använd för att ta bort färg på fasaden, orsakade en stor brand som förstörde kulturminnen jämte annan egendom för totalt 25 miljoner kronor. Fastighetsägaren tog sin försäkring i bruk men försäkringsbolaget, Länsförsäkringar, lade skulden på byggföretaget och krävde skadestånd.

Företaget motsatte sig kravet, men bad samtidigt sitt eget försäkringsbolag Dina Försäkringar att betala. Dina vägrade av flera skäl och snart befann sig företaget i två rättstvister: en mot Länsförsäkringar och en mot sitt eget försäkringsbolag.

I den senare tvisten höll domstolarna med Dina. Tingsrätten tyckte att företagets medarbetare agerat grovt vårdslöst och tagit medvetna risker under målningen, vilket stängde dörren till all slags ersättning. Hovrätten nöjde sig med att påpeka, att efter som företaget avvisat Länsförsäkringars krav hade det inte bevisat sig skyldigt att betala skadestånd – och kunde därför inte heller få pengar från sin försäkring.

Strax efter, år 2015, gick byggföretaget i konkurs. Länsförsäkringar hade fortfarande inte fått betalt och tog nu sitt krav till Dina. Länsförsäkringar menade att byggföretaget visst haft rätt att få ersättning ur sin försäkring och eftersom Dina borde ha betalat sin försäkringstagare skulle de nu i stället betala Länsförsäkringar.

Det blev därför en tredje tvist, mellan försäkringsbolagen. I domen som kom i mars i år höll hovrätten nu med Länsförsäkringar. När det handlar om försäkringar, förklarade hovrätten, ska det väldigt mycket till för att någon ska vara grovt vårdslös. Byggföretaget var så pass vårdslöst att det skulle betala skadestånd till Länsförsäkringar, men inte tillräckligt vårdslöst för att Dina skulle få neka företaget ersättning. Företaget hade alltså haft rätt att få betalt av Dina. Därför skulle Dina nu betala Länsförsäkringar.

För det redan upplösta byggföretaget var domen föga trösterik. I efterhand kan man inte låta bli att spåna i om dess öde kunde ha blivit annorlunda.

I den första tvisten mellan byggföretaget och Länsförsäkringar hade parterna nämligen bestämt att vänta in tvist nummer två, mellan byggföretaget och Dina. Men om de i stället hade låtit domstolen börja med att slå fast att företaget skulle betala skadestånd till Länsförsäkringar, hade hovrätten inte sedan kunnat neka företaget försäkringsersättning av skälet att företaget ännu inte bevisat sig skadeståndsskyldigt och prövningen av byggföretagets agerande hade redan då kunnat prövas i två instanser.

I bästa fall hade företaget då fått pengar från Dina, betalat Länsförsäkringar och kanske sluppit gå i konkurs, samtidigt som försäkringsbolagen och domarna besparats tvist nummer tre. Vad denna lite märkliga kedjetvist visar är för det första att avslag på försäkring inte bör accepteras lättvindigt och för det andra att anslutande pengakrav ska hanteras på rätt sätt och i rätt ordning. Med tanke på hur hårt man kan drabbas av ett uteblivet försäkringsskydd bör avslagsbeslut därför alltid granskas av juridisk expertis.

ANNA HAGELBERG, BITRÄDANDE JURIST FOYEN DAN JOHANSSON, ADVOKAT FOYEN