GÖTEBORG TAR STORKLIV – mot återbruk

En mycket liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut återanvänds. Det vill man ändra på i Göteborg genom att skapa en väl fungerandemarknad för återbruk.

Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan närmare 40 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för återbrukat material.

AV: C-G HANBERG | CHRISTIAN BORG, BRG | DANIEL LONGO | ANDY ROBERTS

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av det bygg- och inredningsmaterial som rivs eller byts ut.

Staden och fastighetsbranschen i Göteborg vill nu höja omställningstempot markant. Det krävs för att nå de mål som bygg- och anläggningsbranschen har ställt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft, och för att aktörer ska nå sina egna tuffa hållbarhetsmål. Göteborgs Stad har målet att minska CO2 -utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030.

bild
– Genom att ersätta nyproducerat byggmaterial med återanvänt kan byggbranschen kraftigt minska dess stora klimatpåverkan, säger Susan Runsten, processledare för hållbarhet hos Business Region Göteborg.

ÅTERBRUK BLIR FÖRSTAHANDSVALET

Den 2 maj tecknade Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare därför en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

– Jag är oerhört glad att vi har kunnat samla så pass många fastighetsägare kring det här handslaget, längs vägen från linjärt till cirkulärt byggande. Göteborg går före och visar att vi vill leda utvecklingen inom återbruk i Sverige. Tillsammans äger och förvaltar Göteborgs Stad och övriga undertecknare en väsentlig del av den byggda miljön i Göteborg, så det här handslaget kommer att ha stor effekt, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som koordinerar och driver det gemensamma arbetet genom Gothenburg Climate Partnership.

– Synen på vad som är avfall behöver förändras. Inom cirkulär byggnation är avfall att betrakta som resurser. Vi siktar på att inte ha något avfall.

Fastighetsägare är nyckelaktörer inom cirkulärt byggande, både som leverantörer och kunder. De sitter på utbudet av produkter som kan återbrukas, i sina fastigheter. Användbart byggmaterial behöver inventeras och göras tillgängligt av dem. De kan också ställa krav på återbruk vid upphandlingar och beställningar, och därmed påverka byggbranschens hela värdekedja. Men var och en kan inte lösa knutarna på egen hand.

– För att få till en lokal återbruksmarknad måste vi jobba smart tillsammans, och planera för återbruk. Vi vill engagera ännu fler fastighetsägare att ansluta sig och skapa förutsättningar för marknaden att utveckla bärkraftiga affärer inom cirkulärt byggande, säger Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna GFR.

Avsiktsförklaringen rymmer en lång rad löften som ska vara genomförda 2024, bland annat kring att dela erfarenheter och goda exempel, utveckla kompetens, ställa krav och sätta egna mål för återbruk. Siktet är inställt på att etablera en väl utvecklad återbruksmarknad till 2025, med fler mellanlager för återbruksmaterial, nya aktörer och långt fler produkter och tjänster för cirkulär byggnation än vad som finns idag.

bild
Patrik Andersson (t v), vd för Business Region Göteborg, Christina Heikel, Fastighetsägarna, Terje Johansson, vd Framtiden och Marina Fritsche, vice vd Wallenstam – är fyra av cirka 40 aktörer som undertecknat handslaget om cirkulärt byggande i Göteborg

STRÄVAR MOT NÄRA NOLL

Eftersom återbrukat material ersätter nyproducerat är cirkulärt byggande ett mycket effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggbranschen.

– Göteborg strävar mot ett klimatavtryck nära noll 2030 och att fortsätta minska CO2 -utsläppen från stadens bygg- och anläggningsprojekt är viktigt. Att tillsammans med branschen utveckla kunskapen om cirkulärt byggande visar stadens ambition att gå före och bidra till klimatomställningen, säger Hampus Magnusson, ordförande i byggnadsnämnden och ledamot i kommunstyrelsen (m), Göteborgs Stad.

– Vi välkomnar därför avsiktsförklaringen mellan privata och offentliga fastighetsägare för cirkulärt byggande som bygger på frivillighet och samverkan. Initiativet möjliggör nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter för byggoch anläggningssektorn i vår region.

Undertecknandet skedde under en ceremoni i Kronhuset, Göteborgs näst äldsta hus. Från ceremonin fick varje part med sig sin del av konstverket Tegelverket, en temporär vägg av återbrukad tegelsten, grafittimålad av konstnären Jonathan ”Ollio” Josefsson. ■

bild