LINK Arkitekturs digitala verktyg har använts vid stadsutvecklingsprojektet i Norge

Illustration: LINK Arkitektur

Den nya fjordstaden Lier-Drammen, sydväst om Oslo, kommer att sträcka sig i 2,5 km längs fjorden. Med datadriven projektering säkras en optimal utveckling av de 940 000 kvadratmetrarna.

Transformationen av fjordstaden i Lier-Drammen är det största pågående stadsutvecklingsprojektet i Norge. Ett stort industriområde ska omvandlas till en levande fjordstad med 740 000 kvm bostäder, 160 000 kvm handel/kontor och 40 000 kvm offentliga byggnader. Området kommer att husera 16 000 invånare och lika många arbetsplatser, med det nya sjukhuset i Drammen inräknat.

LINK Arkitekturs innovativa, digitala verktyg har varit avgörande i designprocessen och möjliggjort simulering av olika lösningar för att uppnå full potential i projektet. Det har gett ett bra underlag för att utforma en hållbar miljö i alla avseenden, med goda boendekvaliteter för alla de som ska leva och arbeta i fjordstaden.

bild
Illustration: LINK Arkitektur

Styrande parametrar

En digital plattform och samverkansmodeller med byggherren etablerades tidigt. I en öppen planprocess användes gemensamma samverkans- och styrningsverktyg, en fildelningsstruktur och en digital 3D-modell som samlar olika parametrar från ställda krav och ambitioner. Krav och riktlinjer för bland annat volymer, nyttjandegrad, sol, dagsljus, uteplatser och hållbarhetsambitioner följs upp med hjälp av datastyrda verktyg.

I skisskedet kan detaljerade lösningar simuleras och justeringar göras på ett mycket enkelt sätt. Mobilitetslösningar, sol- och bullerförhållanden, volym och byggnadshöjder, gatubredder och uteplatser kan utvärderas och spetsas ytterligare mot de krav som har lagts in.

– Analyserna skapar möjligheter för goda beslutsunderlag som minimerar risker. I ett så stort projekt är det väldigt många parametrar att ha kontroll på. Vi måste ha 100 procent tillit till att den information som vi får är korrekt. Det ger en väsentligt snabbare väg till målet och mycket större trygghet för att projektet har goda kvaliteter och är genomförbart, förklarar Geir Hagehaugen på Eidos Eiendomsutvikling AS.

bild
Illustration: LINK Arkitektur

Parametrisk design – viktig designmetod i tidiga skeden

Fjordstaden ska ha ett brett spektrum av bebyggelsetypologier och framträdande blågröna strukturer. För att optimera dessa typologier och säkerställa vyer används parametriska verktyg. Ett datastyrt verktyg säkerställer att så många lägenheter som möjligt får utsikt mot hav, fjord och park eller blågröna ytor. Under designprocessen har parametrisk design även använts som ett verktyg i utformningen med hänsyn till lokalt klimat, sol och skugga.

Mikroklimatanalyser säkrar ett gott stadsliv

Mikroklimatanalyser genomfördes i planeringsfasen när tomten utvärderades och riktlinjerna sattes. Det handlar om att skapa så trivsamma områden som möjligt vid bostäderna och att placera parker, torg och mötesplatser på bästa sätt. Det handlar också om hur utomhusområdena kan nyttjas och planteras, att få rätt volym mellan dessa områden, att bostäderna inte kastar för mycket skugga och att nyttja dagsljuset optimalt under hela dagen.

De digitala processerna har gjort det möjligt att jobba smartare och sätta rätt förutsättningar för det goda livet. Genom att involveras tidigt fick arkitekterna ett helhetsperspektiv och gav råd om vilka åtgärder som ger störst effekt i projektet. Tillsammans med kunden uppnådde de därmed bästa möjliga balans mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.