Klimatneutralt bostadskvarter i Täby

Kvarteret Gullvivan. Illustration: White Arkiteker

Just nu tar ett av Täby kommuns första nollCO2-certifierade hus form. Kvarteret Gullvivan, som byggs med massivträstomme och en utemiljö skapad med klimatneutralitet i åtanke, ska bana väg för att nå kommunens klimatmål.

Det Svanenmärkta bostadskvarteret växer fram i den nya stadsdelen Täby Park. White Arkitekter har utformat kvarteret, som kommer att rymma 35 lägenheter och en restaurang, på uppdrag av Skanska. Husen byggs med massivträstomme och delvis återbrukat byggmaterial, som tegel i fasad, och på taken placeras solceller. Tillsammans med träfasader och livskraftiga grönytor kommer de återbrukade materialen att bidra till berättelsen om det hållbara lilla kvarteret i Täby Park.

bild
Kvarteret Gullvivan. Illustration: White Arkiteker

– Vi har arbetat nära både beställaren och konsultgruppen, och även utvecklat det kreativa samarbetet ihop med landskapsarkitekterna på White. I dialog med Täby kommun lyckades vi utnyttja fastighetens lite svåra mått på ett sätt som gav både en grönskande gård och fina hörnlägen till samtliga lägenheter, säger Martina Sovré, ansvarig arkitekt på White.

Kvarterets kompakta form tillsammans med planlösningen med en lägenhet i varje hörn medför att dagsljus flödar in från två håll, vilket bidrar till de boendes hälsa och välbefinnande. Kvarteret delas upp i två högre volymer som hålls samman med sina sockelvåningar tillsammans med en låg länkbyggnad. På så sätt får kvarteret en småskalig men stadsmässig gatusida mot en grannskapspark och en vacker solficka i lä mot en stadsdelspark, med plats för uteservering både längs huset och på restaurangens gård.

Mot parksidan bär pelare upp generösa balkonger för att skapa dynamik och bryta ner fasaden i mindre delar. De enkla volymerna förfinas med detaljer i fasadpanelen och omfattningar av fönster, samt på entréplan av fasadgrönska och spaljéer av trä. De sticker ut och formar portaler ihop med växtbeklädda skärmtak.

Ovanpå länkbyggnaden skapas en innergård inramad av grönska, som även upplevs från gatan. Planteringarna är uppbyggda för att kunna fördröja och ta hand om det dagvatten som bildas på gården och på husens takytor. På så sätt minskar belastningen på dagvattennätet, samtidigt som växterna kan nyttja vattnet. Privata uteplatser på gården avgränsas av en lite större grönyta mot gårdens gemensamma, sociala uteplats med pergola och sittplatser. Planteringarna får ett varierat växtmaterial som tillsammans med klätterväxter ger en frodig karaktär.

Vertikal grönska har varit ett genomgående gestaltningsgrepp för att skapa en grön karaktär på både gård och mot den hårdgjorda gatumiljön. Klätterväxter breder ut sig över spaljéer, pergolor och vid entréer. Grönskan mjukar upp och fungerar även som solskydd.

– Gestaltningen av utemiljön i Gullvivan är gjord med klimatneutralitet i åtanke. Genom att använda återbrukade material i så stor utsträckning som möjligt minskar utsläppen, då ingen nyproduktion krävs. Material som i produktion ger stora utsläpp har undvikits i största möjliga mån, säger Jonathan Anderson, handläggande landskapsarkitekt på White.

Exempelvis har de två gårdarna markmaterial av stenmjöl, vilket har ett lågt C02-utsläpp, jämfört med till exempel betongmarkplattor eller natursten. Delar av planteringsytorna förses med biokol, vilket tillsammans med nyplanterade träd och växtmaterial binder in koldioxid.

Produktionsstarten är just nu under planering hos Skanska.