Kraven för Svanenmärkning skärps

Byggande står för cirka 40 % av den totala energiförbrukningen och för 40 % av [faktaark_byggeri_dadocx.pdf (mim.dk)]materialförbrukningen i EU. Det innebär ett akut behov av åtgärder, men också en stor potential att bidra till den gröna omställningen. Foto: Svanen

Svanen har höjt kraven för nybyggnation av bostadshus, förskolor och skolor och nytt är att även kontorsbyggnader kan Svanenmärkas. Framför allt har ambitionerna för klimat, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald höjts i de nya kriterierna.

 

De nya kriterierna kommer att ge byggföretag och entreprenörer ännu mer muskler för att bidra till den gröna omställningen. Vi bedömer att den betydande tillväxt av Svanenmärkt byggande som vi sett de senaste åren kommer att fortsätta. Inte minst som det nu blir möjligt att Svanenmärka kontorsbyggnader, vilket marknaden länge har efterfrågat, säger Stefan Björling, chef för Hus och renovering på Miljömärkning Sverige

Nya siffror från Svanens nordiska organisation Nordisk Miljömärkning visar på en tillväxt på 17 % 2022 i Norden. Majoriteten av alla byggnader finns i Sverige. Det finns över 32 000 Svanenmärkta lägenheter, hus, skolor och förskolor i Norden – och 45 000 nya är på väg.

Svanenmärkta byggnader är bland de bästa miljö- och klimatmässiga valen på marknaden. Kraven skärps kontinuerligt och i de nya kriterierna är klimat, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald i fokus.

Nytt klimatkapitel

I det nya kriteriedokumentet har ett helt nytt avsnitt om klimat lagts till. Där ställs krav på en särskild klimatberäkning och på material med hög klimatpåverkan som betong, stål och aluminium. Byggnadens energiförbrukning måste vara bättre än nära-nollenergibyggnader och det svenska lagkravet (se faktaruta).

Ökat fokus på cirkulärt byggande och biologisk mångfald

Svanen arbetar för låg miljöpåverkan under byggnadens hela livscykel och för att kunna återanvända material. Dessa krav skärps nu ytterligare:

– Kraven omfattar nya områden som design för demontering samt återtagningssystem för tillverkare. Dessutom omfattas byggmaterial av stränga kemikaliekrav, för att underlätta framtida återvinning. Tillsammans med loggbok säkerställs spårbarhet av byggmaterial och kemiska produkter, som används i byggandet. Slutligen finns det krav på byggavfall som främjar återanvändning, återvinning och annan materialåtervinning, säger Sofia Korpar Malmström, rådgivare för Hus och renovering, på Miljömärkning Sverige.

Nya krav finns för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden. Kraven på inomhusklimat har också uppdaterats. Det innebär bland annat obligatoriska krav på dagsljus, termiskt klimat och luftfuktighetskontroll.

De nya kraven samordnas med de tekniska kriterierna i EU:s taxonomi Annex 1 för uppförande av nya byggnader.

Fakta:Svanenmärkta nya byggnader

Kontorsbyggnader, förskolor och skolor och bostadshus kan Svanenmärkas.

Svanens nya krav omfattar:

  • Klimat: Låg energiförbrukning (användningsfas) som är minst 10 % bättre än NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnader) och minst 15 % bättre än lagkravet i de svenska byggreglerna.
  • Klimatberäkning för alla byggnader, som omfattas av obligatoriska eller frivilliga krav i byggreglerna.
  • Fuktkontroll, dagsljuskrav och minimerad exponering för skadliga kemikalier.
  • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i både byggmaterial och kemiska byggprodukter.
  • En materialloggbok för att säkerställa spårbarhet av de material och kemiska produkter som används i byggandet.
  • Åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden på tomten.
  • Kontroll av byggprocessen.