Nya studentbostäder byggs av Akademiska Hus i Stockholm

Foto: Tyréns

Akademiska Hus investerar strax över 90 miljoner kronor i att förvandla en byggnad som tidigare har använts för undervisning till 72 lägenheter. Satsningen vid Frescati Hage skapar ett efterlängtat campusnära boende för 86 studenter och forskare och bidrar till att minska den studentbostadsbrist som råder i Stockholm.

Byggnaden från 1940-talet har fram till slutet av 2022 använts som undervisningslokaler och administration för Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet, men står nu tomställd i och med institutionens flytt till det nya campusområdet Albano. Här skapar nu Akademiska Hus ett modernt boende för studenter och forskare som går under namnet Remus och som tillsammans med bolagets befintliga studentbostäder på Frescati ska bidra till ett än mer attraktivt campus.

- Vi vet att efterfrågan på student- och forskarbostäder är stor runt om i landet, inte minst i Stockholm. Därför arbetar Akademiska Hus engagerat för att skapa fler boenden. Bostäder bidrar dessutom till ett tryggare och öppnare campus som blir levande dygnet runt, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Delat boende och klassiska ettor
Efter ombyggnationen av den nära 4 000 m2 stora byggnaden kommer den att rymma 72 lägenheter för 86 boenden samt en gemensamhetslokal tillgänglig för alla i huset. Bostäderna byggs enligt Akademiska Hus bostadskoncept Academic Living, vilket innebär att de kommer att innehålla olika typer av lägenheter - allt från klassiska ettor med eget kök till lägenheter där upp till sex personer delar på gemensamma ytor som badrum och kök. På så sätt tillmötesgår Akademiska Hus de många olika typer av förutsättningar som studenter och forskare har. Som ny student finns en öppenhet till att bo och umgås med nya bekanta medan mer erfarna studenter oftare vill bo enskilt.

- Att dela boende ger många fördelar såsom ökad social gemenskap och att färre känner sig ensamma, något som många studenter kan uppleva när de flyttar till en ny stad. Delade boenden är också positivt ur ett hållbarhetsperspektiv genom att funktioner och ytor kan samutnyttjas. En annan viktig hållbar aspekt med just studentbostäderna vid Frescati Hage är att vi bygger i ett redan befintligt hus. På så vis minskar vi vårt klimatavtryck avsevärt jämfört med den påverkan på miljön som en nybyggnation innebär, säger Linda Teng, konceptansvarig för Academic Living.

Fokus på återbruk och varsam renovering
Som ytterligare en del i Akademiska Hus arbete för att nå en nollvision för sitt klimatavtryck har den befintliga byggnaden inventerats med målsättningen att kunna ta tillvara och återbruka delar av de befintliga materialen. Bland annat kommer trapphus med dörrar och armaturer att bevaras, likaså det vackra styrelserummet och fasta bokhyllor som planeras få en ny plats i de gemensamma delarna av byggnaden. Planer finns också på att taket ska utrustas med solceller. Arbetet med att konvertera byggnaden till bostäder kommer att ske varsamt, särskilt eftersom huset är grönklassat enligt Stockholms stadsmuseums klassificering. Några avvikelser från den befintliga gestaltningen kommer därför inte att göras.

De nya student- och forskarbostäderna planeras att börja byggas i november 2023 och förväntas vara klara för inflyttning till sommaren 2025. Bostäderna kommer att blockförhyras av en annan part.