Stöd till forskning ska stärka hållbart byggande i trä

Linnéuniversitetet beviljas forskningsmedel av KK-stiftelsen. Thomas Bader ska leda projektet vid universitetet. Foto: KK-stiftelsen

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

Forskningsprojektet ska drivas inom en stark forskningsmiljö vid Linnéuniversitetet med kompetens längs hela värdekedjan för förädling av skogsråvaran, vilken inkluderar hållbart skogsbruk, fossilfria träbaserade produkter, bioenergi och hållbart byggande med trä.

– Den här forskningsprofilen kommer att få stor betydelse för affärsutveckling och omställning till grön ekonomi inom en av Sveriges största industrigrenar. Projektet svarar direkt på de behov som finns i näringslivet, och bland deltagande företag, vad gäller förbättring och utveckling av förnyelsebara träbaserade byggsystem. Projektet ger också goda förutsättningar för internationellt konkurrenskraftig forskning och vetenskaplig positionering. Medräknat den här satsningen på 48 miljoner kronor, som KK-stiftelsen nu gör, har vi sedan år 2010 beviljat hela 217 miljoner till olika lärosäten inom området samhällsbyggnadsteknik, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Att bygga med trä kommer att vara avgörande för omställningen till en hållbar och biobaserad byggsektor. För att öka konkurrenskraften för träbyggnation ska vi nu studera möjligheter att optimera resursanvändningen vid design av träbaserade byggprodukter och konstruktioner. Vi ska ta ett helhetsgrepp över hela värdekedjan från skogen, via utveckling och produktion av material och komponenter, till att säkerställa hög prestanda och lång livstid för byggnader, säger Thomas Bader som ska leda projektet och är professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet.

– För oss är det viktigt med samarbete med akademin inom forskning och utbildning för att bygga ny kunskap och stärka kompetensförsörjningen inom området. Tillsammans med Linnéuniversitetet har vi tidigare genomfört flera framgångsrika forskningsprojekt och vi ser fram emot det långsiktiga arbetet i forskningsprofilen, säger Kristoffer Segerholm från Södra Skogsägarna, som är ett av partnerföretagen i projektet.