Ny verkstad för underhåll av lok- och godsvagnar planeras

Train Alliance slutför linjenät för lok- och godsvagnsunderhåll med verkstad i Göteborg. Foto: Train Alliance

Train Alliance planerar en verkstad i anslutning till Göteborgs Hamn för underhåll av lok- och godsvagnar. Därmed kommer den sista pusselbiten på plats för ett nationellt linjenät för lok- och godsvagnsunderhåll.

Bolaget har tidigare säkrat lokaliseringar och mark för att etablera nya verkstäder i Malmö, Hallsberg, Borlänge och Luleå/Boden-området. De planerar för att samtliga platser i det framtida linjenätet ska vara etablerade och i drift inom fem år.

”Med linjenätet kan vi erbjuda lok- och godsvagnsägare nödvändigt underhåll i nära anslutning till start- och slutpunkterna i transportkedjan. Det ger ett effektivt underhåll och  ger kunderna komplett underhållsförmåga, vilket för Train Alliance skapar ett väsentligt större värde i helheten än vad markbitarna representerar var för sig ”, säger VD Joakim Weijmer.

All mark i linjenätet är järnvägsklar, vilket innebär att den är detaljplanelagd för järnvägsverksamhet och har spåranslutning till huvudsystem. Detta gör att etableringarna kan ske på relativt kort tid.

Etableringen av linjenätet startade 2019 när bolaget lanserade en konceptverkstad genom en etablering in Malmö. Verkstaden ligger på mark som arrenderas av Malmö stad och har spåranslutning till Malmö hamn. Efter en investering om drygt 60 miljoner svenska kronor ger denna verkstad hyres- och anläggningsintäkter på drygt 6 miljoner svenska kronor årligen.

Testet av denna konceptanläggning för underhåll av lok och godsvagnar föll väl ut, varför bolaget inledde uppbyggnad av ett komplett linjenät. För att tillgodose underhållsbehov hos modernare lok och godsvagnar och även möta krav på certifieringar och kontroller är de verkstäder som etableras helt nya. Underhållsmöjligheterna för moderna lok och godsvagnar i Sverige är idag begränsade.

Nästa etablering i linjenätet pågår i Hallsberg med en verkstad för lokunderhåll. Verkstaden kommer att stå klar under 2023 och tas i drift med ett 25-årigt hyreskontrakt. Bolagets investering uppgår till 120 miljoner svenska kronor och inkluderar gemensam infrastruktur och verkstadsbangård.

För Malmö och Borlänge är delar av marken marksäkrad, vilket innebär att bolaget erhåller en årlig marksäkringsavgift från tilltänkta kunder, som mer än väl täcker de omkostnader som är förknippade med att äga mark på strategiskt viktiga platser. Eventuell överskottsmark i linjenätet kommer att avyttras, i första hand för etablering av kringfunktioner som stödjer järnvägsverksamheten.