Platssamverkan i bostadsområden - kraftfullt verktyg för fastighetsägare

Friskväderstorget i Biskopsgården är en av de platser som ska bli tryggare genom en bred satsning på platssamverkan.

Samhället står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor kring brott och otrygghet, vilket i allra högsta grad  berör fastighetsägare. Samtidigt är deras förutsättningar att vända situationen och göra verklig skillnad mycket goda. Fastighetsägarnas efterfrågan på konkreta verktyg som bidrar till en trygg miljö är hög. Ett långsiktigt framgångsrecept är platssamverkan som både ökar tryggheten och stärker områdets kommersiella attraktivitet.

Av: Annika Wihlborg  |  Foto: Bostadsbolaget

Platssamverkan är ett sätt att skapa säkra,  trygga och attraktiva platser där människor bor och  verkar. Det handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, icke­vinst­drivande organisation och tar gemensamt ansvar över ett geografiskt avgränsat område. Metoden har med framgång tillämpats i hela världen men har sitt ursprung i USA.

– Platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan  husen, vilket ofta förutsätter en nära samverkan  mellan olika fastighetsägare och andra aktörer som  verkar i området, säger Magnus  Lindgren,  generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare  Sverige, som utbildar och stöttar fastighetsägare i frågor som rör brottsförebyggande och trygg­hetsskapande verksamhet.

bild
Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige, foto Tryggare Sverige

RELATIVT SNABBA EFFEKTER
Platssamverkan är en samskapande metod för platsutveckling som kombinerar fysiskt plats­byggande och skapande av  platsrelationer. Er­farenheter från såväl Sverige som  internationellt visar på positiva och ofta relativt snabba effekter av fastighetsägares långsiktiga och  systematiska arbete med platssamverkan, både i form  minskad brottslighet och ökad trygghet, men även ökade fastighetsvärden och ökad generell attraktivitet.

–I Göteborgsstadsdelen Gårdsten finns ett tydligt exempel på platssamverkans  positiva  effekter, även utifrån ett affärsmässigt  perspektiv.  Gårdstensbostäders breda samverkan med  alltifrån polis till hyresgäster och lokala närings­idkare har resulterat i att brottsligheten minskat och tryggheten ökat. Dessutom har fastighets­investerarnas kommersiella intresse för området ökat, säger Magnus Lindgren.

Trygghetsdebatten fokuserar ofta på vikten av skärpta lagar och behovet av fler poliser. Magnus Lindgren anser att man i stället bör lägga större vikt vid fastighetsägarnas viktiga roll i arbetet med att på olika sätt stärka de områden där de verkar.

Foto
I Göteborgsstadsdelen Biskopsgården har flera aktörer gått samman för att öka tryggheten för de boende. 

KARTLÄGG PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Några av de vanligaste trygghetsproblemen är narkotikahandel, gängkriminalitet, att människor samt uppehåller sig i gemensamma utrymmen som trapphus, källare och garage, vilket skapar otrygghet. Inbrott, skadegörelse och cykelstölder är andra vanligt förekommande otrygghetsfaktorer.

– Basen i ett strukturerat platssamverkans­arbete handlar om att berörda aktörer, exempel­vis polis, kommun och fastighetsägare, var för sig samlar information som beskriver de aktuella förhållandena och vad som bidrar till ordnings­störningar i ett bostadsområde eller ett kvarter. Därefter läggs lägesbilderna samman till en aktuell sammansatt lägesbild för området. Den utgör i sin tur grunden för framtida åtgärder och prioriteringar, säger Magnus Lindgren.

bild
Genom att snabbt åtgärda exempelvis klotter och skadegörelse ökar förutsättningarna för social kontroll i bostadsområden. 

OTRYGGHETSFAKTORER KAN  FÖREBYGGAS I PLANERINGSSKEDET
Faktum är att många otrygghetsfaktorer kan förebyggas redan i planeringsskedet inför byggnationen av nya bostadsområden. Magnus Lindgren rekommenderar byggherrar att utgå ifrån BoTryggt 2030, en standard för planering av säkra och trygga livsmiljöer. 

Ibland kan relativt grundläggande satsningar göra stor skillnad för tryggheten i ett område. Det kan handla om att jobba med möblering, renhållning, planteringar, aktiviteter eller konst­närlig utsmyckning på en plats. Det ger de bo­ende rätt  förutsättningar för att uppehålla sig och använda områdets  offentliga miljöer, vilket ökar tryggheten.

Magnus Lindgren betonar även vikten av god förvaltning, exempelvis att snabbt åtgärda  klotter, skadegörelse och nedskräpning samt att snabbt och systematiskt reparera exempelvis ett fönster som gått sönder. Det ökar  förutsättningarna för social kontroll och ansvarstagande i området. ■

bild