Ett rätt utformat fallskydd – kan rädda liv

Risken för att skada sig vid arbete på ställningar är ungefär fem gånger högre än i arbetslivet generellt, enligt Arbetsmiljöverket. 
– Det har i genomsnitt inträffat tio dödsolyckor om året det senaste decenniet inom bygg- och anläggningsbranschen, berättar Agneta Axelsson handläggare bygg- och anläggning, på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler och internationella frågor.

Av: C-G Hanberg  |  Foto: Matt Ward | Arbetsmiljöverket | Pat Gerber | John Jackson

Fallolyckorna utgör cirka 22 procent av döds­olyckorna. Härtill kommer ett flertal olyckor utan dödlig utgång. För bygg­ och anläggnings­branschen i sin helhet leder cirka 4 000 olyckor årligen till skador och sjukfrånvaro, oftast till följd av frakturer. 

– Varje olycka är en för mycket men det går att förebygga olyckorna genom bättre risk­bedömning och olika skyddsanordningar.  Olyckan kan bero på att det saknas skyddsräck­en, att en ställning inte är komplett, att dess  arbetsplan inte är helt täckt med plank eller att avståndet mellan ställningen och fasaden är för stort. Även en felaktig användning av arbets­plattformar har lett till fallolyckor säger Agneta Axelsson.

bild
– Varje fallolycka är en för mycket men det går att förebygga olyckorna genom bättre riskbedömning och olika skyddsanordningar, säger Agneta Axelsson på Arbetsmiljöverket.

EN SISTAHANDSLÖSNING
Att välja en personlig fallskyddsutrustning är en komplicerad sistahandslösning. 
– Man bör i stället ha gemensamma skydds­anordningar som fasta skyddsräcken eller göra det möjligt att jobba innanför ställningens  räcken som är byggda för att vara ett fallskydd, säger Agneta Axelsson. 

Om det inte finns någon gemensam skydds­anordning måste arbetsgivaren, som är  ansvarig för de anställdas säkerhet, välja ett väl  genomtänkt personligt fallskydd och se till att det finns säkra förankringspunkter på taket. Finns det en uppenbar risk för allvarliga  olyckor kan Arbetsmiljöverket stoppa verksamheten. När en  allvarlig olycka skett utreder verket både den  direkta och bakomliggande orsaken till  händelsen. 

– Arbetsmiljöverket kan även utkräva en  sanktionsavgift för företag som bryter mot  reglerna för fallskydd eller använder det  personliga fallskyddet på fel sätt vid bygg­ och anläggningsarbete, säger Agneta Axelsson. 

bild
Att montera en byggnadsställning kräver kunskap och erfarenhet. Ett felaktig konstruktion kan leda till en allvarlig fallolycka.

TVÅ TYPER AV PERSONLIGT FALLSKYDDSSYSTEM
– Fallskyddet kan antingen vara ett system som hindrar någon från att falla över kanten, eller ett system som fångar upp den som fallit. I det sistnämnda fallet är det viktigt att veta hur lång broms­ och stoppsträckan är, så att den som  faller inte slår i backen. Det har inte alla byggföretag koll på, utan kan ha block med för långa linor. Det brister ibland också i dialogen mellan  ställningsbyggaren och användaren av ställningen. Det är viktigt att tydliggöra om  ställningen också ska fungera som ett fallskydd. Det är som nämnts alltid att föredra, i stället för ett personligt fallskydd, säger Agneta Axelsson. 

STANDARD SKA FÖREBYGGA FALL FRÅN TAK
Alla olyckor från hög höjd sker inte från  byggnadsställningar. Taksäkerhetskommitténs (TSK) har tagit fram en branschstandard som ska förebygga fallolyckor från tak. 

Branschstandarden är inget arbetsmiljö­dokument med rekommenderade  arbetsmetoder. Valet av arbetsmetod måste alltid föregås av en noggrann och väl dokumenterad riskanalys. Där ska alla takarbeten analyseras av utföraren för att kunna välja den metod som sammantaget innebär lägst risk. Takstegar, gångbryggor och in­fästningsanordningar, liksom tillträdesvägarna till taket, måste enligt Boverket vara utformade och dimensionerade så att riskerna minimeras. Hur skyddet mot fallolyckor ska utformas styrs av Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter. 

bild
Alla olyckor från hög höjd sker inte från ställningar. Taksäkerhetskommitténs (TSK) har tagit fram en branschstandard som ska förebygga fallolyckor från tak. Männen på taket ser ut att leva farligt.

FÖRHINDRA BRISTER
Våren 2022 tillsatte regeringen Byggkontroll­utredningen. Syftet är bland annat att, redan vid projekteringen, förhindra brister i  byggnadsverk  som leder till olyckor med allvarliga person­skador som följd. Resultatet ska redovisas i  september 2023. Hans Eriksson, ordförande i TSK, är en av utredningens rådgivare. 

– TSK gör ett bra arbete genom att samordna flera myndigheters krav när det gäller takarbeten. Det gör reglerna mer lättillgängliga. Vi har  också moderniserat språket i vårt regelutvecklings­arbete och på vår hemsida, så att det blir lättare att förstå och att göra rätt från början. 

Arbetsmiljöverket har en vision om att  ingen ska blir sjuk, skadas eller dö av jobbet.  Den  visionen gäller också för bygg­ och anläggnings­sektorn. 

– Alla parter måste samverka för att skapa en säker arbetsmiljö; byggherrar, projektörer, konsulter, byggföretag, den anställde själv men också berörda myndigheter, avslutar Agneta  Axelsson. ■