Stark export för Svensk träindustri trots utmaningar

Foto: Svenskt Trä

Den svenska träindustrin har lyckats väl på exportmarknaden trots den generella svaga ekonomin. Svenska sågverk har presterat starkt jämfört med vad som kan förväntas och öka sina marknadsandelar. Trots detta pekar den senaste rapporten från Skogsindustrierna på en kommande nedgång och minskad efterfrågan det kommande året.

Rapporten visar att trävaruleveranserna under första halvåret 2023 var nära rekordnivåer, även med en avstannad byggkonjunktur. Svenska sågverk har överträffat sina internationella konkurrenter, men framtidsutsikterna är mindre optimistiska. Marknadsanalytikern Christian Nielsen betonar att svensk export varit stark, särskilt på grund av ökad efterfrågan från länder som tidigare importerade ryska trävaror.

Även om exporten har varit robust, har den inhemska trämarknaden i Sverige varit nedslående. Trävarupriserna har inte haft samma positiva utveckling som annat material på världsmarknaden. Priserna har stabiliserats på en nivå 20-30 procent högre än normalt, delvis på grund av ökade produktionskostnader i Europa.

På medellång sikt förväntas efterfrågan på träprodukter öka, och svenska sågverk kommer att spela en viktig roll i att tillgodose världens behov av förnybara byggmaterial. Samtidigt står träbranschen inför utmaningar, särskilt inom byggsektorn. Oro finns för byggmarknadens utveckling med tanke på ränteläget och investeringsbehoven för den gröna omställningen.

Presentationen av marknadsläget för trävaror kommer att äga rum under sågverksbranschens årliga event, Trämarknaden, i Karlstad den 16 november.