Så kan fastighetsägare reducera skadorna från elfel

Foto: Eaton

Kommersiella och industriella byggnader är  beroende av tillförlitliga elsystem. Eventuella fel i dessa riskerar att skada såväl människor som utrustning och lön samhet. Här är fyra tips från Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton, på hur fastighetsägare kan minska risker från elfel.

Av: Amanda Hardwick  |  Foto: Eaton

Säkra och tillförlitliga elsystem spelar en av­görande roll för att viktiga tjänster ska kunna tillhandahållas i kommersiella och industriella byggnader. Om fel i dessa system uppstår riskerar det att bli kostsamt, då kontinuiteten i verksam­heten störs och utrustning kan skadas. Det kan även orsaka skador hos anställda samt medföra juridiska och ekonomiska konsekvenser. 

Under 2022 ökade antalet anmälda elolyckor både bland privatpersoner och yrkespersoner inom el, enligt Elsäkerhetsverkets rapport El­olyckor 2022. Den absolut vanligaste sortens  elolycka som resulterade i sjukfrånvaro förra året var i 85 procent av fallen strömgenomgång.

Reducera antal olyckor
Men det går att reducera antalet olyckor och minimera riskerna från kortslutningar, över­belastning och ljusbågar med hjälp av effekt­brytare. Dessutom är riskreducering inte det enda skälet till att tillämpa bästa praxis för el­säkerhet, enligt Fredrik Regnell, Sverigechef på energihanteringsföretaget Eaton.

– För att skydda verksamheten från kort­slutningar, överbelastning och i värsta fall personskador är det viktigt att säkerställa att effektbrytare uppfyller lagstadgade standarder och bästa praxis för montering och underhåll. Man bör även överväga avancerade digita­la effektbrytare för maximalt skydd, bortom  standardkraven, säger Fredrik Regnell.

Nedan delar Fredrik Regnell med sig av fyra tips för hur fastighetsägare kan förstärka elsäker­heten i kommersiella och industriella byggnader.

1 Minska risken för mänskliga fel  
Den vanligaste orsaken till olyckor är att de fem säkerhetsreglerna för arbete vid  elektriska system inte följs. Säkerställ därför att följande steg alltid följs: 1) Koppla ifrån 2) Se till att enheter inte kan slås på igen av misstag 3) Säkerställ att apparaten inte längre är spänningssatt 4) Jorda och kortslut 5) Täck över eller avskärma alla spännings­förande komponenter i närheten.

2 Gå bortom de lagstadgande kraven för högre säkerhet
Minimumkraven för effektbrytare anges i produktstandarden IEC/EN 60947. Den digitala tekniken gör det dock möjligt att er­bjuda ännu högre skyddsnivåer än vad som anges i relevanta standarder. De elektro­niska utlösningsenheterna i toppmoderna effektbrytare ger inte bara exakt brytning och därmed ytterligare säkerhet, de kan  också leverera data om aktuell status, fel­meddelanden samt diagnos­ och mätdata.

3 Se elsäkerhet som en investering
Att investera i moderna, digitala effekt­brytare ger inte bara ytterligare skydd för personalen utan minskar också driftstopp, förenklar och minskar kostnader för under­håll och ökar effektiviteten i verksamheten som helhet. Det bidrar till att säkerställa att kommersiella och industriella byggnader är säkra, tillförlitliga och kostnadseffektiva. 

4 Effektbrytare kan minska kostnaderna
Vissa företag väljer säkringar framför effektbrytare med anledning av dess lägre initialkostnad. På längre sikt kan det i stället medföra både direkta och indirekta mer­kostnader. De senaste effektbrytarna, som Eatons digitala lågspänningsserie NZM, är ekonomiska på flera sätt: De minskar underhållskostnaderna, förhindrar driftstopp och ökar systemeffektiviteten, samtidigt som de eliminerar utgifterna för separata mät­anordningar. ■