Peab tilldelas uppdraget att bygga Norra Hallsås skola i Lerum

Illustration: Kaminsky Arkitektur

Peab har tilldelats uppdraget att uppföra Norra Hallsås skola i Lerum. Beställaren är Lerums kommun och kontraktssumman är på 390 miljoner svenska kronor.

Behovet av fler skolplatser i norra Lerum har uppstått på grund av den ökande elevmängden. Peab kommer därför att bygga en ny skola som rymmer 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet inkluderar också utrymmen för en skola anpassad för cirka 50 elever med särskilda behov. Dessutom planeras uppförandet av en fullstor idrottshall på området. Utöver skolan ingår det i Peabs uppdrag att anlägga en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats, samt nya gång- och cykelbanor. Peab kommer även att skapa skolvägar utanför skolans område med säkra övergångar och tydliga vägmarkeringar.

Skolans design är avsedd att bevara den befintliga naturen i området genom att i största möjliga mån bevara den naturliga topografin och vegetationen. För att främja biologisk mångfald kommer en groddjursdamm och en undergång för groddjur att skapas nära skolans område. Skolgården kommer att utformas med skyfallslösningar för att binda samman området med närliggande Säveån. Dessa lösningar inkluderar bland annat en större damm och anpassningar på skolgården för att hantera ökade vattenmängder vid skyfall.

Uppdraget omfattar en totalentreprenad i form av strategisk partnering och kommer att påbörjas omedelbart. Projektet förväntas vara avslutat sommaren 2027 och kommer att rapporteras som order under det fjärde kvartalet 2023.