Teknisk isolering- har en dold energi effektiviseringspotential som uppmärksammas allt mer

Allt fler fastighetsägare har upptäckt potentialen i att jaga kilowattimmar även på installationssidan.

Teknisk isolering, isolering av rör och kanaler i fastigheter, har efter att sällan ha uppmärksammats hamnat alltmer i fokus i dessa tider då energieffektivisering står högt på agendan. Teknisk isolering kan bidra med en omfattande energieffektiviseringspotential genom att minimera förlusterna av värme och kyla i en fastighet. Enligt en färsk rapport kan exempelvis en förbättrad teknisk isolering bidra till att spara 100 miljarder kronor genom att minska energiläckaget i svenska flerbostadshus.

Av: Annika Wihlborg 
Foto: Isoleringsfirmornas förening | Isover | Rockwool

– I samband med rådande energikris har många fastighetsägare accelererat jakten på kilowatt­timmar. Många har gjort ett fantastiskt arbete med att stärka fastigheternas klimatskal genom att exempelvis tilläggsisolera fasader, vindar och tak. Nu ser vi att en växande andel fastighets­ägare även vänder blicken inåt fastigheten och ef­ter att ha upptäckt potentialen i att jaga kilowatt­timmar även på installationssidan. Oavsett hur mycket man investerar i moderna ventilations­aggregat eller cirkulationspumpar så kan de inte uppnå sin fulla effekt utan fackmannamässigt utförd teknisk isolering, säger Johan Sjölund, vd på Isoleringsfirmornas Förening. 

b
Johan Sjölund, vd på Isoleringsfirmornas Förening

Förbättrad teknisk isolering kan spara 1,6 twh per år
I december 2022 presenterades rapporten ”Grön Logik Teknisk isolering, Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen.” Av rapporten framgår att energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energ ipriserna och nå klimatmålet. Genom att komplettera satsningar på energi effektivisering av tak och väggar med tekniska isoleringsåtgärder som minskar energi läckaget från värme och ventilationssystem kan samhället alltså spara nästan 100 miljarder kronor. Rapporten visar att det finns en besparingspotential på 1,6 TWh per år genom att isolera värme­ och ventilationssystem i flerbostadshus. Det bör betraktas som en viktig pusselbit för att Sverige ska nå det nationella energieffektiviseringsmålet 50 procent effektivare energianvändning fram till 2030. 

En genomgång av den tekniska isoleringen bör vara en lika självklar del av energi­effektiviseringsarbetet som att exempelvis se över en fastighets fönster och dörrar. Under­sökningar visar bland annat att teknisk isole­ring har stor påverkan på verkningsgraden för ventilationsaggregat. Oisolerade eller bristfälligt isolerade ventilationskanaler genom kalla ut­rymmen försämrar värmeväxlarens verknings­grad väsentligt. 

En nyckel till ökad kontroll
Verkningsgraden för ventilationsaggregat på verkas av temperaturen på frånluften när den når aggregatet. Oisolerade eller för snålt  isolerade kanaler genom kalla utrymmen försämrar värme växlarens verkningsgrad väsentligt.

– Investeringar i förbättrad teknisk isolering är definitivt en nyckel till att fler fastighets­ägare ska få kontroll på sina energikostnader framöver. Beräkningar utförda av HSB visar att om temperaturen i frånluften sjunker med tre  grader på sin väg till aggregatet minskar verkningsgraden från 88 till 55 procent. Då krävs ett ökat tillskott av energi i eftervärmaren för att nå rätt tilluftstemperatur, vilket förstås ökar fastighetens energiförbrukning, säger Johan Sjölund.

För att underlätta för fastighetsägare, projektörer och andra aktörer har Isolerings­ firmornas Förening tagit fram en bransch­standard för teknisk isolering. Det har lett till att fler byggherrar och fastighetsägare på senare tid har uppmärksammat vikten av en korrekt teknisk isolering. 

Se över statusen
Johan Sjölund rekommenderar  fastighetsägare att regelbundet se över statusen på fastig­heternas tekniska isolering i samverkan med ett företag som är medlem i Isoleringsfirmornas Förening. Medlemskapet säkerställer att installatörerna har rätt kompetens och att man som fastighets ägare kan maximera de tekniska installationernas energieffektiviseringspotential, även på lång sikt.  ■