M3 Bygg deltar i IVLs projekt för hållbara renoveringar och klimatkrav

Foto: Rotundagruppen

M3 Bygg, som tillhör Rotundagruppen, har agerat som testpilot i den branschriktlinje för klimatkrav vid upphandling av ROT-projekt som initierades av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierades av Energimyndigheten genom "Forskning- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende" (E2B2). Resultaten av projektet kommer att tjäna som en referens för framtida upphandlingskrav och kriterier för grön finansiering inom ROT-sektorn.

Projektet "Klimatkrav till rimlig kostnad ROT," syftande till att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöfrågor inom byggsektorn, pågick från maj 2021 till juni 2023. Åtta testpiloter, bestående av entreprenörer och konsulter inom ROT, deltog, inklusive ett projekt från M3 Bygg. Målen inkluderade klimatberäkningar för rivning, byggande och driftenergi, vägledning om upphandlingskrav, beräkningsanvisningar, kunskapsmaterial om hållbarhetseffekterna av olika renoveringsalternativ samt kriterier för grön finansiering.

En femtedel av de nationella utsläppen

Det råder ingen tvekan om det stora behovet av klimatsmarta lösningar och vägledning för beställare inom byggbranschen. Enligt Boverkets statistik från 2021 står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av de nationella utsläppen av växthusgaser i Sverige. Mellan 2008 och 2020 svarade ROT-branschen för 56 % av byggsektorns totala utsläpp, medan nybyggnation stod för 19 % och uppvärmning resterande del. Byggmaterial och byggprocessen är de huvudsakliga bidragande faktorerna till de höga utsläppen inom ROT.

En guide för miljövänliga upphandlingar

Den som genomför upphandlingen har ansvaret för de krav som fastställs. Vid införandet av klimatkrav vid upphandling är det nödvändigt med en enhetlig metod för att jämföra klimatpåverkan mellan olika anbudsgivare. "Klimatkrav till rimlig kostnad ROT" har därför utarbetat riktlinjer för att utföra LCA-beräkningar (Life Cycle Assessment) för byggprojekt. De specificerar vilken klimatrelaterad information som är tillåten att använda och vilka delar av byggnaden som ska inkluderas i beräkningarna.

Dessa riktlinjer, baserade på praktisk erfarenhet, utgör ett komplement till klimatdeklarationslagen och är användbara både för privata och offentliga beställare. De kan tillämpas i olika faser av ett byggprojekt, oavsett om det rör sig om nybyggnation, renovering eller ombyggnad.