Trentos djärva drag: Järnvägssträckor och stationer flyttar under jord

Arbetet med ringvägen runt Trento kommer att inledas i år, en avgörande del för att slutföra en av de nio järnvägskorridorer som kommer att utgöra det infrastrukturella skelettet för det transeuropeiska nätverket (TEN-T core network) som önskas av Europeiska unionen. Trentoområdet är involverat i projektet att fyrdubbla järnvägslinjen Fortezza - Verona, söder om Brenner, som i sin tur är en del av korridoren Skandinavien - Medelhavet, vilket kommer att möjliggöra för hela kontinenten att täckas från norr till söder, från Skandinavien till Malta, genom att passera de största italienska städerna ända ner till Sicilien. Foto: Infrastrukturbolaget Polo Infrastrutture

Nyligen undertecknades ett avgörande avtal mellan Trents autonoma provins, Trents kommun, Rete Ferroviaria Italiana och FS Sistemi Urbani. Dessa representerar de ledande bolagen inom Polo Infrastrutture och Polo Urbano inom den italienska FS-gruppen.

Avtalet markerar starten för en studie av den andra fasen i "Integrerade Projektet Trent", som fokuserar på att flytta stadens järnvägssektion under jord, bygga en ny underjordisk station, stadsomvandling av de nyligen frigjorda ytorna ovan jord och utvecklingen av ett högkapacitativt och högfrekvent urbant nord-sydligt transportsystem.

Strategisk stadsplanering

Denna initiativ är en fortsättning av den strategiska stadsplaneringen och följer de protokoll som undertecknades med RFI, provinsen och kommunen Trent under 2018 och 2019.

Projektet syftar till att fortsätta efter den första fasen, som dedikerades till en järnvägsomgång. Vid undertecknandet närvarade bland andra Edoardo Rixi, biträdande minister för infrastruktur och transport, Maurizio Fugatti, president för Trents autonoma provins, Franco Ianeselli, Trents borgmästare, Gianpiero Strisciuglio, VD och generaldirektör för RFI, och Umberto Lebruto, VD för FS Sistemi Urbani. Även regeringskommissionären Filippo Santarelli samt ledare från provinsen och kommunen var närvarande.

Bredare vision

Maurizio Fugatti uttryckte avtalets betydelse och sa:

- Detta avtal bygger vidare på tidigare analyser om de möjligheter som uppkommer med fördubblingen av Brennerlinjen. Med FS Sistemi Urbani som ny partner fokuserar vi på stadsförnyelse och återanslutning, och överväger hur framtida tillgängliga ytor kan överbrygga det som för närvarande delas av järnvägen.

Borgmästare Franco Ianeselli framhävde projektets bredare vision och betraktade järnvägsomgången som en del av ett större initiativ för att övervinna barriären som den historiska järnvägen utgör, omgestalta ett centralt område med strategiskt värde och ompröva mobilitet med utveckling av nya, mer hållbara transportsystem.

Viktig milstolpe

- Detta protokoll är en viktig milstolpe för att förvandla Trent till en modern, miljövänlig stad med förbättrade urbana och europeiska förbindelser, sade Ianeselli.

Det nya protokollet tar itu med den omfattande designen som resultatet av alla infrastrukturer som förutses i den andra delen av "Integrerade Projektet Trent", och tar hänsyn till den alternativa rutten som erbjuds av fortsättningen på Trents omgångsprojekt som en grundläggande premisser för analyserna.

Ny rutt

Detta initiativ förutser att tillfälligt husera all trafik (både gods- och persontrafik) på den nya rutten för att underlätta tunnelbygget av den historiska rutten.

Två separata arbetsgrupper kommer att bildas för att genomföra en trafikingenjörsstudie och en stadsplaneringsstudie för att förbättra tillgångarna, analysera och utveckla olika aspekter av projektet, inklusive underjordisk flytt av järnvägslinjer, konstruktion av underjordiska slutstationer och planeringen av lämplig återanslutning och förbättring av avvecklade områden och byggnader.

Super Trento

Detta protokoll representerar en vidareutveckling av tidigare avtal, genom att det mer exakt "anger det underjordiska målet" för den urbana järnvägssektionen och förbinder undertecknarna att säkerställa funktionalitet och säkerhet för de olika transportsystemen som är inblandade, samtidigt som man definierar en gemensam handlingsplan baserad på resultaten av den deltagande processen "SuperTrento".

Källa: Autonoma provinsen Trento