Limträförsäljningen minskar trots ökat intresse för träbyggande

Bild: Svenskt trä.

Trots en ökande trend mot träbyggande och storskaliga träprojekt, har limträbranschen upplevt en nedgång i försäljningen under 2023. Statistik visar en betydande minskning, vilket väcker oro trots det ökade intresset för trä som byggnadsmaterial.

Under 2023 upplevde limträbranschen en nedgång i försäljningen av lagerbalk med 24 procent, medan projektbalken såg en mindre ökning än tidigare år. Även om intresset för storskaligt träbyggande har ökat, har försäljningssiffrorna för limträ minskat. Johan Fröbel, från branschorganisationen Svenskt Trä, betonar att trots denna nedgång spelar limträ fortfarande en central roll i byggandet av landets stadsmiljöer.

Statistik från Svenskt Trä visar att försäljningen av limträ minskade med 30 procent i december 2023 jämfört med samma period året innan. Projektbalken stod för den största nedgången med nästan 38 procent, medan försäljningen av lagerbalk minskade med 7,5 procent under samma period. Även om försäljningen av projektbalk ökade med 4 procent under året, minskade försäljningen av lagerbalk med cirka 24 procent, vilket resulterade i en sammanlagd minskning på 7 procent för limträförsäljningen under 2023.

Carl-Magnus Nordkvist från Moelven Töreboda AB uttrycker förhoppningar om att det höjda taket för rotavdraget, som träder i kraft i juli 2024, ska stärka byggbranschen och öka försäljningen av limträ genom bygghandeln.

Trots den finansiella osäkerheten och världsläget betonar svenska limträtillverkare att intresset för limträ och träbyggande fortfarande är högt. Statistik från Prognoscentret visar att andelen byggnader i Sverige med trästommar har ökat betydligt från 2018 till 2022. Mikael Lindberg från Martinsons Byggsystem AB noterar att fler kommuner antar träbyggnadsstrategier, vilket driver ökad användning av trästommar i offentliga projekt som skolor och idrottshallar.

Daniel Edman från Setra Trävaror AB understryker att intresset för trästomsystem i olika publika byggprojekt har ökat. Trots utmaningarna ser branschen fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av hållbara och cirkulära samhällen genom träbyggande.

Trots en nedgång i försäljningen fortsätter intresset för träbyggande att växa, och limträbranschen förblir en viktig aktör i byggandet av hållbara stadsmiljöer.