Norconsult med i planeringen av nytt bostadsområde i Trollhättan

Bild: Norconsult.

Det ledande konsultföretaget Norconsult spelar en nyckelroll i utvecklingen av det kommande bostadsområdet Hults Höjd intill Hultsjön i norra delen av Trollhättan. Detaljplanen för området, som omfattar 500–600 bostäder, utvecklas i samarbete med Trollhättan stad och exploatören NOFAB (Nielsen-Oscarsson fastigheter AB), med stöd av Norconsult Sverige.

Norconsult har aktivt bidragit till utformningen av detaljplanen för Hults Höjd, vilket är en förlängning av det planprogram som godkändes i slutet av 2022. Adam Västernäs, uppdragsledare och planarkitekt på Norconsult, betonar det breda samarbetet som innefattat framtagande av bebyggelseförslag, illustrationer samt olika utredningar inom områden som trafik, VA, geoteknik och bergteknik.

På grund av områdets närhet till Trollhättans flygplats har detaljplanen noga tagit hänsyn till höjdrestriktioner. Förslaget innefattar en småskalig bebyggelse bestående av småhus, radhus, parhus och marknära lägenheter. Dessutom planeras för servicefaciliteter såsom en ny förskola med åtta avdelningar och en lekplats. För att bevara områdets naturnära karaktär integreras grönområden och befintlig natur i planen.

Gatunätet i området designas för låg hastighet för att främja en trygg gatumiljö. Bostädernas entréer placeras nära gatan för att främja kontakt med gatulivet och grannskapet.

Detaljplanen är för närvarande på samråd fram till mitten av mars och förväntas antas under första kvartalet 2025. Därefter kan byggnationen av det nya bostadsområdet påbörjas.