Helenelund blir knutpunkt när tvärbanan ansluter till pendeltågstationen

Tvärbanan. Foto: Arkivbild

Tvärbanan byggs ut till Helenelund i Sollentuna. Det gör det möjligt att på ett smidigare sätt resa från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

När Stockholm växer och nya områden utvecklas behöver stockholmarna också nya resmöjligheter som binder ihop regionen på ett hållbart sätt. Med Tvärbanans Helenelundsgren knyts arbetsplatser i norr ihop med bostadsområden i söder. Resenärer får nya resmöjligheter till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen skapar smidiga byten mellan tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Att Tvärbanan ansluter till Helenelunds station gör området till en ännu tydligare knutpunkt. Därför arbetar Sollentuna kommun med flera utvecklingsprojekt i närområdet.

I utvecklingen ingår nya Helenelunds torg med en helt ny hållplats för tvärbanan. Hållplatsen kommer ligga i nära anslutning till Helenelunds pendeltågsstation och platsen blir en ny bytespunkt för, buss, tvärbana och pendeltåg. 

Utvecklingen kring Helenelunds station startade under vintern 2021/2022. I utvecklingsarbetet ingår flera delar.

  • Region Stockholm, SL, bygger för att Tvärbanan via Bromma och Kista ska kunna ansluta till Helenelunds station i slutet av 2025.
  • Samtidigt arbetar Sollentuna kommun för att utveckla det nya tvärbanetorget Helenelunds torg och området här omkring. Bland annat möjliggör kommunen för fler bostäder och lokaler, framförallt i kvarteren norr om det nya torget.
  • För att Tvärbanetågen ska kunna passera under E4:an och nå Helenelunds station har Trafikverket byggt om passagen under motorvägen.

– Det är glädjande att arbetet med Tvärbanan går framåt, att E4:an läggs tillbaka och att den nya vägporten är klar. En viktig och högst påtaglig milstolpe har därigenom passerats.

Det säger Thomas Ardenfors, ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, och fortsätter:

– Sollentuna kommun jobbar nu vidare med området och jag ser fram emot att vi framöver kan återkomma med information om utvecklingen av tvärbanans torg, nya byggnationer av bostäder samt utvecklingen i närområdet. Utveckling kring Helenelunds centrum, Stupvägen och f d Eriksbergsskolan står högt på dagordningen och det märks att engagemangen är stort också hos närboende. Hela områdets förändring medför att det har varit, är och kommer vara stökigt en tid. Vi hoppas på överseende och att alla steg för steg kan se det positiva resultatet av allt detta arbete.

Stora markarbeten

För att Tvärbanan ska kunna nå Helenelunds station har markhöjderna i området justerats. Nya Helenelunds torg ligger lägre än tidigare marknivåer. Det betyder att även anslutande vägar anpassas till de nya markhöjderna.

I de markarbeten som görs ingår också anpassning av ledningar. Bland annat anläggs en ny pumpstation som ska kunna transportera bort dagvatten från torget och leda det vidare söderut via det område som kallas Kilen.

Markarbetena har även gjort det möjligt att genomföra sanering av en del förorenade massor i området. De förorenade massor som grävs upp hanteras genom att de körs till en godkänd anläggning.

Källa: Sollentuna kommun, Region Stockholm och Stockholms stad