Akademiska Hus och Uppsala universitet samarbetar om BMC:s transformation

BMC, Uppsala universitet. Foto: Johan Wahlgren

BMC, beläget i de södra delarna av centrala Uppsala, konstruerades i etapper från slutet av 1960-talet till 1985. Sedan dess har byggnaden genomgått flera tillbyggnader och omfattar nu över 105 000 kvadratmeter, huvudsakligen bestående av laboratorie- och undervisningslokaler med tillhörande kontor och studentutrymmen. Cirka 1 500 medarbetare och 4 500 studenter är verksamma här.

– Tillsammans med Uppsala universitet vill vi försäkra oss om att den fysiska miljön kommer att hålla hög kvalitet i många år, och att BMC fortsätter att vara ett attraktivt campus. En stor del av arbetet går ut på att göra byggnaden än mer energieffektiv, något som är av största vikt för oss och vårt mål att bli klimatneutrala, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.

Energibesparingar överstigande 3 GWh BMC har för närvarande cirka 10 000 fönster som är närmare 40 år gamla och behöver förbättras för att öka energiprestanda och inomhuskomfort. Istället för att ersätta dem med nya fönster har Akademiska Hus valt en metod där de befintliga fönstren behålls men kompletteras med extra energiglas där det behövs. Över en 30-årsperiod genererar denna återanvändning en lägre klimatpåverkan på över 650 000 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) jämfört med om nya fönster hade installerats.

Yttertak har också uppgraderats med ny beläggning och isolering samt förses med solceller. Totalt installeras nästan 1 200 paneler som förväntas producera 440 000 kWh hållbar el årligen. Eftersom BMC, som en laboratoriebyggnad, har höga ventilationsflöden som pågår dygnet runt, har en luftflödesoptimering implementerats för att minska ventilationsförluster när lokalerna inte används under nätter och helger. Sammantaget kommer alla energioptimeringar på BMC att minska behovet av fjärrvärme med nästan 3,2 GWh per år, vilket motsvarar uppvärmningsbehovet för cirka 320 villor.

Förbättrade offentliga områden och ökad grönska De mest synliga förändringarna kommer att ske i centrala och publika områden där de flesta studenter och besökare rör sig. Entréerna kommer att göras mer inbjudande, och studieplatserna på två våningsplan kommer att fräschas upp. Cykelparkeringar omstruktureras och möjliggör gröna områden med växter och möbler. Denna satsning på utemiljöer främjar biologisk mångfald och ökar möjligheterna till ett hälsosamt liv genom att uppmuntra till cykling eller utomhusvila.

Nytt kliniskt träningscentrum För att möta Uppsala universitets behov av lokaler i samband med starten av ett nytt utbildningsprogram hösten 2024 kommer BMC att utrustas med ett cirka 1 600 m2 stort kliniskt träningscentrum. Denna plats blir central för utbildningar inom fysioterapi, arbetsterapi, farmaci och medicin. Den möjliggör lärande genom träning och rollspel i miljöer som speglar verkliga arbetslivssituationer.

– BMC är sedan starten för drygt 50 år sedan en av de största anläggningarna för biomedicinsk forskning i Europa. Jag tycker det är ytterst lovvärt att Akademiska Hus och Uppsala universitet nu gemensamt satsar på att uppgradera denna unika byggnad i stället för att bygga nytt, inte minst ur hållbarhets- och förnybarhetsperspektiv. Med dessa satsningar kommer BMC att fortsätta att vara ett landmärke inom life science och vi kommer kunna bedriva spjutspetsforskning och högkvalitativ utbildning även i framtiden, säger Pontus Aspenström, föreståndare vid Biomedicinskt centrum.

Arbetet med att utveckla och modernisera BMC pågår och beräknas vara avslutat i slutet av 2024.