Från skog till byggnad - Innovativ modell för hållbart träbyggande

Levande skog, levande samhälle" - Ett nyskapande forskningsprojekt driver hållbart träbyggande, integrerar skogsbruk och innovativt byggande. Foto: Trästad

Ett nyskapande forskningsprojekt, "Levande skog, levande samhälle", har startats för att hantera utmaningar relaterade till skogens biologiska mångfald och motståndskraft. Syftet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt träbyggande genom en modell som täcker hela processen från skog till färdig byggnad inom en lokal systemkedja.

Inom ramen för projektet utvecklas ett byggnadssystem för en typförskola som ett exempel på träbyggande med minimerad miljöpåverkan. Fokus läggs på att identifiera utmaningar och lösningar inom innovationsområden som inkluderar kravställning, material- och resursflöden, gestaltad livsmiljö och skogsbruksmetoder. Modellen integreras i Trästads processverktyg "Wood First", som fungerar som stöd för kommuner och regioner vid formuleringen av strategier för trä- och klimatneutralt byggande.

– För att en träbyggnadsstrategi ska vara relevant i dag måste den grunda sig i strävan mot ett hållbart samhällsbyggande. Hållbart samhällsbyggande handlar om att ta ansvar för människans hela livsmiljö. Vägen från skog till hus och tillbaka igen är en samhällsbyggnadsfråga. Projektet Levande skog, levande samhälle är ett sätt för Borlänge kommun att vara med och stötta i utvecklingen mot hållbara städer och samhällen, menar Pernilla Wåhlin Norén, stadsarkitekt Borlänge kommun.

Genom att främja biologisk mångfald i skogen och använda lokala material och resurser strävar projektet efter att forma framtiden för träbyggande i Sverige. Projektet pågår fram till juni 2025 och avslutas med en nationell konferens som syftar till att sprida kunskap och innovationer inom träbyggande inom en lokal systemkedja. Detta initiativ representerar ett viktigt steg för byggindustrin att bidra till både levande skogar och levande lokalsamhällen.

Projektet involverar nyckelaktörer och ledande organisationer inom skogsbruk och träbyggande och samarbetar mellan Borlänge kommun, Gaia arkitektur, KTH, Plockhugget, TBS Timber Bridge Specialists, Traditionskraft, Trästad Sverige, Wudd Construction samt ByggPartner i Dalarna. Finansieringen kommer från Vinnova - Bygg för framtiden! Innovation för en hållbar bygg- och anläggningssektor. Borlänge kommun deltar även i Viable Cities satsning på klimatneutrala städer, ett strategiskt innovationsprogram som strävar efter att påskynda arbetet mot ett klimatneutralt Borlänge år 2030.

Från våren 2024 och tre år framåt kommer en illustration av projektet med titeln "Vi är skogen" att visas på Tekniska museet i Stockholm.