Italien tar stort steg mot framtiden med brobygge över Messinasundet

Projektet förväntas ha en betydande inverkan på sysselsättningen under byggfasen, med ett genomsnitt på 4 300 arbetare per år och en direkt och indirekt sysselsättningseffekt på cirka 120 000 arbetsenheter per år under byggandets sju år. Foto: Webuild

 

Italien planerar för en ambitiös infrastrukturutveckling med bygget av en bro över Messinasundet, ett projekt som förväntas revolutionera transporten mellan Sicilien och det italienska fastlandet.

Under ledning av ingenjör Giuseppe Recchi har styrelsen för bolaget Stretto di Messina godkänt uppdateringar av det slutgiltiga utkastet till bron, ursprungligen från 2011, tillsammans med ytterligare planeringsdokument för att återuppta byggandet. Byggfasen är planerad att inledas sommaren 2024, med en målsättning om att öppna bron för trafik år 2032.

Omfattande granskningsförfarande

Projektet, som leds av Eurolink under Webuild-gruppens överinseende, har genomgått ett omfattande granskningsförfarande involverande Parsons Transportation Group som projektledningsrådgivare och ett expertpanel stöd för teknisk-specialiserade aktiviteter. Projektet har även fått positiv feedback från en vetenskaplig kommitté, bestående av nio experter utnämnda av infrastruktur- och transportministeriet i samråd med regionerna Kalabrien och Sicilien.

Projektets uppdateringar omfattar utvecklingen av det exekutiva projektet och alla efterföljande livscykelfaser för strukturen med BIM-metoder, integrering och förbättring av övervakningssystem för byggnadsverk (SHMS), underhållshantering (BMS) och kontroll och hantering (MACS). Dessutom inkluderar uppdateringarna förbättringar av strukturernas hållbarhet genom användning av högpresterande betong och skyddsfärger, samt förbättrade brandskyddssystem för metalkomponenter.

Positivt nettonuvärde

Projektet stöder också turistmässig förbättring av bron och involverar uppdatering av miljödokumentation, inklusive studier om miljöpåverkan, och genomförande av en kostnads-nyttoanalys som visar ett övervägande positivt nettonuvärde.

Tekniska specifikationer för bron bekräftar en central hängspann på 3 300 meter, med torn på 399 meter i höjd och fyra bärkablar. Bron planeras att vara öppen för trafik 365 dagar om året, dygnet runt, med en förväntad livslängd på 200 år.

En betydande inverkan på sysselsättningen

Anslutningsarbetena till bron omfattar 40 km väg- och järnvägsförbindelser, med majoriteten belägen i tunnlar, samt bygget av tre underjordiska stationer på Sicilien som del av ett interregionalt metropolitansystem.

Med denna utveckling tar Italien ett viktigt steg mot att förverkliga en visionär infrastruktur som inte bara förbättrar förbindelserna mellan Sicilien och det italienska fastlandet utan även sätter en ny standard för teknisk innovation och hållbar utveckling.

Källa:  Eurolink & Webuild-Group