Kalmars nya avloppsreningsverk byggs

Visualisering Kalmarsundsverket / bild: Endress+Hauser lånat från Kalmar Vatten

Malmberg och Endress+Hauser har ingått ett avtal för att förse Kalmars nya avloppsreningsverk med modern processinstrumentering. Detta är en del av Kalmar's satsning på att uppfylla framtida miljökrav för avloppsrening, med Kalmarsundsverket som ett av de centrala projekten.

Med befintlig infrastruktur som är föråldrad och nya krav från länsstyrelsen, krävs det höga standarder för att säkerställa framtida miljötillstånd. Byggandet av verket pågår för närvarande och projektet kommer att pågå under flera år.

Enligt information på Kalmar Vattens hemsida har konstruktionen av Kalmarsundsverket inletts och arbetet pågår med full kraft. Området upptar en markyta på cirka 44 000 kvadratmeter, där ungefär 3 000 pålar ska installeras i marken och cirka 4,7 miljoner kilo armeringsjärn ska levereras kontinuerligt till byggplatsen.

Inom ramen för detta avtal kommer Malmberg och Endress+Hauser att samarbeta för att välja och dimensionera processinstrumenteringen för verket. Huvuddelen av de processinstrument som kommer att användas kommer från Endress+Hausers produktportfölj. Detta inkluderar avancerade analysatorer för mätning av ammonium (NH4-N), ortofosfat (PO4-P) och totalfosfor (Tot-P). Dessutom kommer processinstrument att levereras för mätning av vatten- och biogasflöden, nivå- och tryckmätning samt standardanalysparametrar för den biologiska reningen.