Higab och Wikström allierar sig för energieffektivisering i Göteborg

Kvibergs kaserner. Foto: Wikström

Under de nästkommande sju åren strävar det kommunala fastighetsbolaget Higab efter att minska sin energianvändning med 30 procent. Tillsammans med Wikström har de utarbetat en sjuårsplan som innehåller konkreta åtgärder för att uppnå energieffektiviseringen.

Göteborgs kommunala bolag är ålagda strikta energibesparingskrav. Higab har som målsättning att, fram till år 2030, genomföra olika åtgärder som, sammanvägda, kommer att leda till en minskning av energianvändningen med 30 procent. Wikström har stöttat Higab genom ett ramavtal med Göteborgs stad, där denne har genomfört inventering, analyser, och kalkyler. Resultatet av detta arbete har materialiserats i en sjuårsplan för genomförandet av energieffektiviseringsåtgärderna.


Niklas Johansson (Higab), Robert Schwartze (Higab) och Adam Krantz (Wikström) Foto: Wikström

Under 2023 har bland annat de unika fastigheterna Kvibergs kaserner genomlysts ur ett energiperspektiv.

– Att gå in och energieffektivisera Kvibergs kaserner utan att förstöra husen är en utmaning – och riktigt roligt! Det krävs många mantimmar och en otroligt hög kunskapsnivå för att göra rätt saker, och det är därför vi valde att jobba med Wikström, säger Robert Schwartze, chef för drift och energi på Higab.

”Ingen vanlig byggnad”

Wikström har inventerat fastigheterna och bland annat sett över aggregat, fläktar och flöden – men även gamla styrsystem, läckande kulvertsystem och fönster. Husen i Kvibergs kaserner är byggda kring förra sekelskiftet och klassade som byggnadsminnen, vilket kräver kreativa lösningar.
– Normalt sett hade man kanske tilläggsisolerat och bytt fönster, men här kan vi inte göra det. Då får vi fundera över vad vi kan göra i stället. Kanske kan vi göra något på vindarna eller sätta en innerglasruta eller komplettera på andra sätt? Man får tänka högt och lågt, det är ingen vanlig byggnad ur ett energiperspektiv, säger Fredrik Hultman, energiingenjör på Wikström.


Fredrik Hultman (Wikström)Foto: Wikström

Energi på agendan

Den långsiktiga planen som Wikström och Higab har tagit fram utgör grunden för det fortsatta arbetet, utifrån Beloks totalprojektmetodik, där låg- och högavkastande åtgärder vägs samman för att uppnå en förutbestämd avkastning och besparing.

Nästa år genomförs även åtgärder i fastigheter på Norra Hamngatan och Gårdavägen 2, som inventerats på liknande sätt. Samtidigt sker nya projekteringar på fastighetsbeståndet och på sikt hoppas Robert Schwartze att arbetet leder till ökad ordning och struktur på energifrågorna i bolaget.