Arbetsmiljö i fokus - Stress och bristande visselblåsning på jobbet

EcoOnline-rapporten 2024 visar ökad stress och bristande säkerhet på svenska arbetsplatser. Resultaten indikerar även betydande hållbarhetsutmaningar som kräver omedelbara åtgärder för att skapa tryggare och mer hållbara arbetsmiljöer. Bild: EcoOnline

EcoOnline och Origo Group presenterar den senaste undersökningen om hur anställda i Sverige upplever arbetsmiljön och hållbarhetsfokuset på sina arbetsplatser. Resultaten indikerar att fler företag sätter upp miljömål, men att bristande visselblåsarsystem och otillräckliga insatser för att förhindra stress är påtagliga utmaningar.

Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline, påpekar att det fortfarande finns mycket arbete kvar då svenska medarbetare inte känner sig helt trygga på sina arbetsplatser. Årets undersökning, som bygger på föregående års studie från maj 2023, visar att majoriteten upplever sina arbetsplatser som säkra och att arbetsgivare engagerar sig i arbetsmiljöfrågor. Trots detta ökar antalet som har drabbats av arbetsplatsolyckor och/eller arbetsrelaterade sjukdomar jämfört med tidigare år, där stress framstår som den främsta orsaken enligt 56 procent av de svarande.

En oroande trend är avsaknaden av utbildning på många arbetsplatser, vilket kan leda till stress och olyckor. Hälften av deltagarna uppger att inga insatser görs för att förebygga stress, även om denna siffra har förbättrats jämfört med föregående år.

När det gäller visselblåsningssystem uppgav endast 4 av 10 svarande att det finns ett sådant system, trots att nya regler kräver det för företag med över 50 anställda. Dessutom visar resultatet att 12 procent är osäkra på hur tillbud ska rapporteras, och att muntlig rapportering mellan mellanchefer och deras närmaste chefer kan leda till informationsförlust.

Undersökningen belyser även ökat fokus på miljö och hållbarhet. Trots att fler företag sätter upp mål inom detta område, indikerar resultaten att det fortfarande finns många företag som ligger efter och behöver tydligare hållbarhetssatsningar. Enligt EU:s nya ESG-rapporteringsreformer, som trädde i kraft vid årsskiftet, har endast 2 av 10 anställda kännedom om att deras företag följer dessa riktlinjer, medan 56 procent inte känner till vad ESG är.

Sandra Sköld avslutar med att betona behovet av att involvera hela organisationen för att skapa verklig förändring mot en hållbar verksamhet. Undersökningen ger en översikt av arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, och förhoppningen är att resultaten kommer att inspirera fler arbetsgivare att ta ett helhetsgrepp kring arbetsmiljö och hållbarhetsarbete.

Detta är den andra oberoende undersökningen från Origo Group på uppdrag av EcoOnline och genomfördes som en webbenkät mellan den 4-15 januari 2024, omfattande 1006 intervjuer med män och kvinnor i åldern 18-65 år som arbetar i Sverige.