Skanska bygger nytt vid Hässleholms sjukhus

Bild: Skanska

Skanska och Region Skåne har ingått ett avtal för att uppföra en ny vårdbyggnad och en servicebyggnad vid Hässleholms sjukhus. Kontraktet är värt cirka 1,4 miljarder kronor och kommer att inkluderas i Sveriges orderingång under det andra kvartalet 2024.

De planerade vård- och servicebyggnaderna är tänkta att utgöra en sammanhängande struktur på cirka 24 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden kommer att rymma mottagning, operationssalar, ortopedisk eftervård, sterilteknisk enhet samt administrativa utrymmen.

Servicebyggnaden kommer att inrymma faciliteter för godsmottagning inklusive varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt en central avfallsanläggning. Dessutom kommer den att inkludera personalutrymmen och administrativa lokaler.

Vårdbyggnadens struktur kommer att bestå av klimatförbättrad betong för både stomme och platsgjutna konstruktioner. Projektet strävar mot miljöcertifiering enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Planeringen av de nya delarna av sjukhusområdet Hässleholm har pågått under en längre tid och projektet går under arbetsnamnet Forth, vilket står för ”Framtidens ortopedi i Hässleholm”. Detta samverkansentreprenadsprojekt har involverat omfattande planering, projektering och kalkylering mellan Region Skåne och Skanska under det senaste året för att gemensamt fastställa ett riktpris.

Förberedande arbeten kommer att påbörjas under våren och byggstart är planerad att ske i april 2024. Byggnaderna förväntas vara färdiga under första halvåret 2028.