Sverige förlorar byggmoment – Byggföretagen larmar

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagen välkomnar den möjlighet till 2 000 ytterligare utbildningsplatser inom yrkesvux som regeringens vårbudget erbjuder. Enligt Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, är det nödvändigt för byggbranschen att vara förberedd när konjunkturen vänder. Trots att satsningen på fler platser inom yrkesvux ses som positiv krävs det enligt henne att medlen riktas mot de rätta yrkesgrupperna.

Utöver detta innehåller regeringens vårbudget också en anslag på 1 miljard kronor till Trafikverket för att säkerställa att återställandet av E6:an utanför Stenungsund inte hindrar andra vägförbättringsinsatser. Dessutom tilldelas Kriminalvården ett extra anslag på 1,38 miljarder kronor för att öka takten i fängelseutbyggnaden.

Tanja Rasmusson understryker att mer investeringar behövs för att tackla byggkrisen och betonar byggbranschens viktiga roll i att öka Sveriges beredskap. Byggföretagen är redo att bidra genom att rusta upp samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur.

När det gäller den plötsliga avmattningen i bostadsbyggandet anser Byggföretagen att politiska reformer behövs, såsom att avskaffa det skärpta amorteringskravet och införa mer flexibla hyressättningar för nyproduktion.

Tanja Rasmusson framhåller att sådana åtgärder varken driver upp inflationen eller innebär betydande kostnader för statskassan. Hon påpekar att Sverige har förlorat sex av tio påbörjade bostadsbyggen under de senaste tre åren och att beräkningarna inte går ihop varken för bostadsköpare eller byggherrar.

Enligt Byggföretagen förväntas de totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.