Vårbudgeten - Satsningar och saknade reformförslag

Foto: Jeriden Villegas / Unsplash

Idag presenterade regeringen vårbudgeten med ett reformutrymme på 16,8 miljarder kronor. Större delen av detta belopp, nämligen 6,5 miljarder, satsas på vård och skola. Inom byggsektorn riktas endast två direkta satsningar: 1,4 miljarder till nya fängelser och 1 miljard till återuppbyggnad av E6 vid Stenungssund. Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna, understryker vikten av satsningar inom byggsektorn nu och här. Hon varnar för att om lågkonjunkturen fortsätter länge kommer många företag att förlora kompetent personal, vilket skulle förvärra lågkonjunkturens effekter.

Satsningarna som påverkar byggsektorn återfinns huvudsakligen inom rättsväsende och försvar. Kriminalvården får en ökning på 1,4 miljarder för att bygga nya anstalter, och regeringen föreslår även förenklade byggregler för snabbare etableringar. Försvaret tilldelas också ett ökat anslag på 300 miljoner.

Regeringen noterar att de höga räntorna har negativt påverkat bostadsbyggandet. Investeringarna i bostäder fortsätter att minska, och förväntas fortsätta att göra så även under 2024. Den mest påtagliga reformen regeringen föreslår för sektorn är tillfälligt höjt tak för ROT-avdraget till 75 000 kronor, vilket träder i kraft den 1 juli i år.

"Vi ser en brist på reformer för byggsektorn i vårbudgeten", säger Monica Björk. "Vi behöver fler åtgärder för att mildra den allvarliga situationen i branschen. Inför höstbudgeten uppmanar vi regeringen att ta itu med följande områden:

  1. Fortsatt satsning på ROT-avdraget, en av de mest betydelsefulla politiska åtgärderna för att förhindra en ytterligare nedgång inom sektorn. Återinför avdraget på arbetskostnaden till 50 procent och höj beloppsgränsen till 100 000 kronor. ROT-avdraget har visat sig vara en arbetsmarknadsskapande reform.

  2. Startlån för unga. Det finns en utredning som tidigare regeringen lade fram med förslag på startlån för unga för att underlätta deras inträde på bostadsmarknaden. Det är nu dags att ta upp detta förslag igen.

  3. Öka rörligheten på bostadsmarknaden. En möjlighet är att överväga att införa en differentierad reavinstbeskattning med en trappmodell, där reavinsten blir lägre om man bott i sin bostad i minst 3 år.

I den lågkonjunktur vi befinner oss i är det viktigt att stimulera efterfrågan inom byggsektorn. Fokus bör ligga på att öka bostadsproduktionen, både för att möta efterfrågan på nya bostäder och för att undvika kompetensbrist och fler konkurser inom byggsektorn," avslutar Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna.