Ostlänkens tunnel under centrala Norrköping utreds

Ostlänken är Sveriges största infrastruktursatsning i modern tid. Den planerade tunneln för Ostlänken sträcker sig åtta kilometer mellan Stockholmsvägen och Klinga, under Motala ström, Himmelstalund och Borg. Foto: Kasper Dudzik

Trafikverket utför en ingående utredning av byggmetoder för den planerade åtta kilometer långa tunneln för Ostlänken i centrala Norrköping. Nu utreder Trafikverket metoder för hur tunneln kan byggas på ett smidigt och säkert sätt.

Det komplexa markläget kräver noggranna studier för att säkerställa en smidig och säker byggprocess. Trafikverket har under lång tid gjort undersökningar av jord och berg i området för tunneln, för att kunna bilda sig en uppfattning om hur det ser ut under markytan.

– Bergets kvalitet varierar och vi ser i våra provtagningar att det finns sprickzoner och vattenförande skikt. Utifrån den här informationen behöver vi utreda andra metoder för att kunna bygga tunneln på ett smidigt och säkert sätt, säger Daniel Palm projektledare på Trafikverket.

Sveriges största infrastruktursatsning på länge, kräver omfattande planering, utredningar och tillstånd innan byggstart. För att minimera påverkan på miljön byggs cirka 25 procent av Ostlänken antingen på broar eller i tunnlar.

– Komplexa projekt är kostsamma och tar tid. Vi behöver ta hänsyn till många olika intressen när vi planerar och bygger Ostlänken. Att bygga tunnlar är utmanande men genom att bygga under mark minskar vi påverkan för de som bor och vistas i närheten av järnvägen och Norrköping har möjlighet att växa ovan mark, säger Daniel Palm.

I Norrköping ska två tunnlar, vardera cirka 8 kilometer långa, byggas, en i centrala staden och en i Kolmården. Den centrala tunneln planeras att gå under Motala ström och Himmelstalund, på upp till 30 meters djup. I november kommer Trafikverket och Norrköpings kommun att bjuda in invånarna till samråd om design och markanvändning för Ostlänken i centrala Norrköping (förutom tunneln). Planen för tunneln kommer att diskuteras senare, förmodligen under hösten 2025.

– Tillsammans med kommunen planerar vi nu för hur staden och järnvägen ska mötas. Synpunkter från de som berörs av vår planering - närboende, företag och andra myndigheter - är viktiga för vårt fortsatta arbete, säger Daniel Palm.

Källa: Trafikverket