Schweiziska ASTRA-bron revolutionerar vägarbeten

Detta tillvägagångssätt förväntas minimera störningar för trafikanterna enligt det schweiziska vägverket, samtidigt som det säkerställer en säker och effektiv arbetsmiljö för vägarbetarna.Foto: Screenshot: Schweizerische BUNDESAMT FÜR STRASSEN ASTRA – OFROU – USTRA – FEDRO

I Schweiz har en ny typ av flyttbar bro, kallad ASTRA-bron, introducerats för att effektivisera vägarbeten på motorvägar utan att störa trafikflödet. Denna innovativa konstruktion möjliggör underhållsarbete under bron samtidigt som trafiken kan fortsätta ovanför.

Effektivisering av vägarbete med minimal trafikpåverkan

ASTRA-bron har utvecklats för att tillåta vägarbeten under dagtid utan att behöva stänga av vägar eller omleda trafik. Den skapar en fysisk separation mellan trafiken och arbetsytan, vilket inte bara ökar säkerheten för både trafikanter och arbetare utan också minskar behovet av nattarbete och de störningar det innebär för omgivningen.

Innovativ broteknik underlättar trafikflödet under vägarbeten

Genom att utföra bullriga arbeten som fräsning och beläggningsarbeten under dagtid, minskar även nattligt buller vilket gynnar närboende.

ASTRA-bron är konstruerad för att användas i olika typer av vägarbeten, inklusive asfaltering, broreparationer och ersättning av vägytor. För installation och demontering krävs lastbilar med djupgående släpvagnar och stora kranar, vilket visar på teknikens avancerade natur.

Pilottest och optimeringar ger positiva resultat

Den första användningen av ASTRA-bron skedde på motorvägsavsnittet Recherswil–Luterbach 2022. Testet visade att bron fungerade enligt plan både mekaniskt och operationellt. Den kunde autonomt flyttas och användas utan incidenter. Arbetet under bron kunde ske avskilt från trafiken, vilket ökade arbetssäkerheten avsevärt.

Innovativ broteknik underlättar trafikflödet under vägarbeten

Trots att trafikflödet under pilotprojektet inte anpassade sig som förväntat, har optimeringar genomförts för att förbättra situationen. I samarbete med både interna och externa experter, inklusive från den federala forskningsanstalten EMPA, har åtgärder vidtagits för att förbättra trafikflödet över bron. Ramparnas längd har ökats och lutningen justerats, vilket har reducerat rampens inledande lutning från 6,1 till 1,25 procent. Dessa förbättringar har testats framgångsrikt med olika fordonstyper och bekräftat bronens praktiska användbarhet.

Framtida användning och fortsatt drift

Med tanke på de lyckade optimeringarna är återanvändningen av ASTRA-bron planerad på motorvägsavsnittet Recherswil–Luterbach riktning Zürich våren 2024. Bron beräknas vara i drift från början av april till mitten av augusti samma år, där inga ytterligare vägarbeten kommer att utföras under denna period. Detta tillvägagångssätt förväntas minimera störningar för trafikanterna samtidigt som det säkerställer en säker och effektiv arbetsmiljö för vägarbetarna.

Källa: Den schweiziska federala forskningsanstalten EMPA