Brandskyddsföreningen om brandsäkerhet i industrin: 5 viktiga saker att ha koll på gällande heta arbeten

Foto: Brandskyddsföreningen

 

Den som avser att bedriva eller låta bedriva brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats är beställare, och ansvarar för att arbetet utförs på ett brandsäkert sätt. Vanliga exempel på en beställare är en fastighetsägare, ett industriföretag eller en byggnadsentreprenör. För att säkerställa brandsäkerheten utser beställaren en tillståndsansvarig, som tillsammans med hetarbetaren och brandvakten bildar det så kallade hetarbetsteamet. Alla i teamet ska vara certifierade för heta arbeten.

När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats måste säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats utgivna av Brandskyddsföreningen följas. Det är ett försäkringskrav för att säkerställa möjligheten till full ersättning vid eventuell brand.

Tre bränder per dag i svensk industri

Bränder i industrin är tyvärr ett vanligt problem i Sverige. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporterades 1 068 bränder i industriella byggnader, som krävde ingripande från räddningstjänsten, under 2022. Statistiken visar att det förekommer tre bränder varje dag i Sveriges industrier, vilket under en femårsperiod motsvarar 6 341 bränder. Det är dock troligt att det finns ett betydande mörkertal när det gäller dessa bränder, då många incidenter hanteras av personalen på platsen utan att räddningstjänsten kallas in.

Fem värdefulla tips för brandsäkerheten vid heta arbeten

1. Gör det till en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska vara en del av det systematiska brandskyddsarbetet. Att ha rätt resurser, roller och kunskap inom organisationen är en stor del i att förebygga bränder. Det är viktigt att revidera och gå igenom organisationen regelbundet.

2. Behåll ansvaret i organisationen. Utse tillståndsansvariga skriftligt och behåll ansvaret i den egna organisationen så långt som möjligt. Med kunskap om verksamheten och det dagliga arbetet ökar den egna kontrollen och chansen för en väl utförd riskbedömning, hantering och förebyggande åtgärder.

3. Tillgång till rätt kunskap. Ge tillståndsansvariga rätt förutsättningar – kompetens och resurser för att utföra arbetet. Den tillståndsansvariga behöver vara väl insatt i verksamheten och alla i teamet måste ha giltiga personcertifikat för heta arbeten.

4. Gemensam riskbedömning. Se till att alla i hetarbetsteamet, tillståndsansvarig, hetarbetare (utförare) och brandvakt, har giltiga certifikat. Det krävs certifikat från en certifierad konceptägare som Brandskyddsföreningens certifikat Heta Arbeten. Alla arbeten är unika och måste bedömas utifrån den enskilda situationen. Inom heta arbeten talas det ofta om de tre M:en - metod, material och miljö. Eftersom alla situationer är unika måste riskbedömningen alltid göras gemensamt på plats av hela hetarbetsteamet. Tillståndslistan, som bygger på de 13 säkerhetsreglerna, guidar genom riskbedömningen och gäller sedan som tillstånd.

5. Underlätta med digitala verktyg. Höj säkerheten genom digitala verktyg för att hantera tillstånden för heta arbeten inom din organisation. Brandskyddsföreningens digitala verktyg finns till för att underlätta hela processen och höja säkerheten, APP Heta Arbeten med den digitala tillståndslistan och Heta Arbeten PREMIUM för bättre överblick.
 

Om skadepreventionskonceptet

Heta Arbeten® Brandskyddsföreningen har spelat en avgörande roll i att förbättra brandskyddet i Sverige under de senaste 100 åren. Heta Arbeten® har varit en viktig del för att förhindra skador orsakade av heta arbeten sedan 1990. Genom ett ständigt pågående samarbete med näringsliv, försäkringsbolag och utbildningsarrangörer ligger Heta Arbeten® alltid steget före med en uppdaterad utbildning för ett brandsäkert Sverige. Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept och certifieringsutbildning Heta Arbeten® har varit en viktig kunskapskälla för hetarbetare och företag i över 30 år.