Byggåterbruket öppnar i Helsingborg

Katia Lilja, hållbarhetssamordnare på fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad, visar dörrar från Sofiero som kan återbrukas. Foto: Byggåterbruket

Helsingborgs stad har som mål att bli klimatneutralt till 2030, men för att uppnå detta behöver alla samarbeta. Byggsektorn i Sverige står för en betydande del av klimatpåverkan, inklusive materialproduktion, transporter och avfall. Fastighetsförvaltningen i Helsingborg fokuserar allt mer på återbruk av material och har öppnat Byggåterbruket, som är tillgängligt för stadens medarbetare. Arkitekter och byggföretag som samarbetar med fastighetsförvaltningen kan också få tillgång till dessa material.

Varför är återbruk och cirkulär ekonomi så viktiga? Vi måste använda våra begränsade resurser mycket längre än vi gör idag och minska både klimatutsläpp och avfall för att nå våra klimatmål och säkra framtiden för kommande generationer. Bygg- och fastighetssektorn står för 50 procent av den globala materialanvändningen och 20 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Sektorn bidrar även till ytterligare utsläpp på grund av importerade varor. Idag är endast 3,4 procent av Sveriges resursanvändning cirkulär. Att återbruka material som betong och stål, som orsakar stora utsläpp vid produktion och kräver tunga transporter, samt komplexa material som elektronik, ger störst miljövinster.

Fastighetsförvaltningen har tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen samt arbetsmarknadsförvaltningen startat Byggåterbruket på Grustagsgatan 2 för att minska klimatpåverkan. Här finns även Återbruket, ett väl utvecklat cirkulärt användande av kontorsmöbler och inredning inom staden, som firar 10-årsjubileum i år.

- Vi på fastighetsförvaltningen bidrar till att Helsingborg blir klimatneutralt till 2030 genom att optimera materialval och utformning samt prioritera förnybara och cirkulära byggmaterial. Vi ställer också krav på ökad andel förnybara material och återbruk i upphandlingar, säger Linn Larsson, enhetschef för service och säkerhet på fastighetsförvaltningen.

- Det finns nu även ett småskaligt vindkraftverk som förser byggnaderna med energi, insektshotell för ökad biologisk mångfald och äppelträd planterade med biokol, vilket fastighetsförvaltningen vill använda mer av. Vi tar steg efter steg mot klimatneutralitet, berättar Katia Lilja, hållbarhetssamordnare på fastighetsförvaltningen.

- Återbruk är ett mycket komplext område och vi har en lång väg kvar, men med modiga medarbetare som vågar testa nya lösningar, samarbete mellan förvaltningar, entreprenörer och byggföretag, samt stöd från politiken, är vi på god väg mot cirkulär resursanvändning, tillägger Katia Lilja.

Material från Byggåterbruket kan bokas av Helsingborgs stads medarbetare via den digitala portalen CC Build (Centrum för cirkulärt byggande), utvecklad av IVL Svenska Miljöinstitutet. Portalen räknar ut och jämför klimatpåverkan för återbrukat material jämfört med att köpa nytt. Arkitekter, byggföretag och andra entreprenörer kan planera för klimatsmart återbruk tillsammans med Helsingborgs stad. Om materialet inte beställs inom en viss tid av stadens medarbetare, ska det även kunna säljas externt via CC Build och en auktionsfirma.