LINK och Carlstedt utformar Västerås nya sjukhus

Carlstedt Arkitekter & LINK Arkitektur har nu levererat bygghandlingen för Västmanlands nya akutsjukhus Foto: Carlstedt Ark.

År 2019 vann LINK Arkitektur och Carlstedt Arkitekter uppdraget att utforma Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås. Den 22 maj i år levererades bygghandlingen. De senaste fem åren har präglats av kontinuitet, god samverkan och hög leveranssäkerhet med patientsäkerheten i fokus.

Det nya akutsjukhuset på 75 000 kvadratmeter byggs för att möta vårdens ständigt förändrade behov. Sjukhuset kommer att innehålla operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, intensivvård, vårdplatser och mottagningar.

Arbetet för LINK Arkitektur och Carlstedt Arkitekter började med en genomlysning av förstudien, följt av framtagande av program- och systemhandlingar på uppdrag av Region Västmanland. Arkitektteamet har sedan följt projektet hela vägen till målgång på uppdrag av NCC som entreprenör. Trots att en del uppföljningsarbete kvarstår, är den stora mängden arbete nu levererat. De båda arkitektkontoren har tillsammans bemannat projektet med ett fyrtiotal medarbetare, och slutleveransen sker enligt överenskommen tid och budget.

– Att balansera tid och budget är alltid en utmaning i stora och komplexa projekt. Vi har arbetat strukturerat i mindre team med tydliga ansvarsområden och delleveranser, vilket har fungerat utmärkt. Det är verkligen roligt att jobba med ett av de största pågående sjukhusbyggena i Sverige just nu, säger Hanna Börjesson, uppdragsansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

Lösningsorienterat samarbete 

Under bygghandlingsprojekteringen har arkitektteamet haft ett nära samarbete med Region Västmanland, verksamhetsrepresentanter och NCC. För att driva projektet effektivt delades byggnaden upp i tydliga delleveranser. Den första, mindre delen användes som testbädd för kommande delar. I praktiken innebar detta att flera detaljlösningar genomarbetades omsorgsfullt i samarbete mellan arkitekter, entreprenör och beställare. Dessutom innefattade detta skede att sätta ramar för kommunikation, arbetssätt och beslutsvägar. Att lägga tid på detta initialt var viktigt för det fortsatta samarbetet och för att skapa generella lösningar för hela byggnaden. Sjukhusets verksamhetsrepresentanter har kontinuerligt varit involverade och fått virtuella rundvisningar, vilket skapat förutsättningar för engagemang och ägandeskap.

NCC har genomfört enkäter inom projektgruppen och kontinuerligt mätt ett så kallat partnering performance index. I den senaste mätningen fick de 8,9 på en 10-gradig skala, vilket visar att det initiala arbetet med fokus på god samverkan och löpande involvering har gett resultat.

– Gedigen kompetens är en förutsättning, men vi ska inte underskatta gruppdynamiken. Det är krävande att få ihop ett så här stort projekt med många medarbetare under många år. Vi har prioriterat kommunikation och delaktighet redan från start och det har verkligen gett effekt, berättar Maria Jonsson, biträdande uppdragsansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Effektiva, ljusa och väl gestaltade lokaler

Gestaltningsprinciperna som sattes tidigt i projektet har följts utan avkall under hela processen. Västmanlänningarna kommer att få ett akutsjukhus med god orienterbarhet, effektiva flöden, mycket dagsljus och vackra utblickar över gröna innergårdar. Alla mått har prövats och ytor har optimerats för att göra största möjliga nytta för patienten. Tack vare denna planering uppnås nära verksamhetssamband för patient, personal och besökare. Det centrala stråket blir kronan på verket och binder ihop den nya byggnaden med det befintliga sjukhuset. Här kommer patienter och besökare att få en bra överblick och enkelt kunna orientera sig i den ljusa och omsorgsfullt gestaltade interiören.

Kreativa granskningsperioder

I många projekt sker granskning av handlingar enskilt, men för regionens nya akutsjukhus i Västerås har detta skett i ett samarbetsformat. Mer och mindre erfarna arkitekter har arbetat tillsammans och lärt sig av varandra. Denna form har varit mycket uppskattad och gynnat både kompetensutveckling och projektets resultat. Ett viktigt verktyg har varit 3D-granskning, där arkitekterna kunnat gå runt i 3D-modellen och granska utformningen, inklusive färgsättning. Detta har gett en tydligare helhetsbild än traditionell 2D-granskning. Inom projektet har man även arbetat aktivt med delaktighet, där alla, även de som arbetar med mindre detaljer, har förstått helheten. Detta har minskat hierarkin och gjort att projektgruppen tagit ett gemensamt ansvar för helheten.

Tillsammans med Region Västmanland och NCC har LINK och Carlstedt utformat miljöer som säkerställer akut vård och erbjuder trygga lokaler för både patienter och personal. Hela arkitektteamet känner en enorm stolthet över att få gestalta regionens nya akutsjukhus i Västerås. År 2030 öppnas dörrarna för patienter och personal.