Påskyndad omställning - Riksbyggen kräver skärpta gränsvärden för klimatavtryck

Johanna Bjurskog,hållbarbetschef på Riksbyggen Av: Evelina Carborn

Under våren har regeringen skickat tillbaka Boverkets förslag om att införa gränsvärden i klimatdeklarationerna för ytterligare övervägande. Det är något som Riksbyggen stödjer, men de uppmanar till en skärpning av nivån för att påskynda omställningen.

"Vi välkomnar att regeringen överväger att införa gränsvärden för klimatdeklarationer redan 2025, dock anser vi att de nuvarande redovisningskraven inte är tillräckliga. För att minska nya byggnaders klimatavtryck och för att hålla oss i linje med Parisavtalet behöver nivån på gränsvärdena skärpas," säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Regeringens förslag innebär att fler byggkomponenter inkluderas och att olika gränsvärden införs för olika byggnadstyper, men inte alla delar av Boverkets förslag har tagits med i remissen.

"Vi behöver öka tempot i vårt arbete med hållbarhet. Det är därför viktigt att regeringen snabbt inför de första gränsvärdena, men också fortsätter att agera snabbt med efterföljande steg. För att uppnå Sveriges klimatmål måste gränsvärdena gradvis sänkas. Vi inom branschen gör mycket, men det krävs också styrmedel för att påskynda utvecklingen," säger Johanna Bjurskog.

Riksbyggen har redan fastställt Science Based Targets (SBT), vilket innebär vetenskapligt fastställda klimatmål som är i linje med Parisavtalet. Deras klimatmål för nyproduktion innebär en minskning av växthusgasutsläppen från nyproducerade byggnader med 50 procent per kvadratmeter BTA till år 2030 jämfört med 2020. Under våren har Riksbyggen också undertecknat den uppdaterade färdplanen för Fossilfritt Sverige för bygg- och anläggningssektorn och stöder redan den tidigare färdplanen.