Brister i Sunne kommuns miljö- och bygglovsprocess väcker JO oro

Foto: Arisa Chattasa / Unsplash

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot miljö- och bygglovsnämnden i Sunne kommun för deras långsamma och passiva hantering av ett återförvisat tillsynsärende enligt plan- och bygglagen. Dessutom kritiseras nämnden för att ha lämnat ett bristfälligt yttrande till JO.

Under två år har nämnden inte tagit några åtgärder i det tillsynsärende som skickats tillbaka för ny prövning. JO har flera gånger betonat att återförvisade ärenden ska hanteras snabbt och med hög prioritet.

"Det är oacceptabelt att nämnden under två år inte vidtagit några åtgärder för att lösa det återförvisade ärendet. Den förklaring nämnden gett är inte tillräcklig och absolut inte en giltig ursäkt för den passiva handläggningen. Nämndens hantering är anmärkningsvärd."

Helena Andersson, miljö- och byggchef i Sunne kommun, säger: "Vi har tagit del av den kritik som JO riktar mot oss och vi kan konstatera att den är befogad. Kritiken gäller ett tillsynsärende hos oss, en typ av ärende som ofta är komplex. Kritiken handlar främst om långsam handläggning, vilket stämmer."

Nämnden har haft en ökad mängd ärenden de senaste åren.

"Vi har tyvärr inte klarat att hantera dem i den takt vi önskat och har prioriterat servicen till våra företag och medborgare. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och ser över vårt arbetssätt. Vi strävar efter att bli mer effektiva och att öka rättssäkerheten i våra beslut framöver," tillägger Helena Andersson.