Skånes bostadsmarknad 2024 - Utmaningar och möjligheter

Foto: Länsstyrelsen Skåne

Under 2023 påbörjades endast cirka 2 600 bostäder i Skåne, vilket innebär en minskning med över 60 procent jämfört med året innan. Detta framgår av Länsstyrelsen Skånes bostadsmarknadsanalys för 2024. Enligt analysen förväntas den låga byggtakten fortsätta, med omkring 2 400 nya bostäder som förväntas påbörjas under året.

Johanna Andersson, planhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, konstaterar att den låga byggtakten kommer sannolikt leda till att antalet färdigställda bostäder i Skåne under kommande år kommer att ligga betydligt lägre än det behov som det demografiska underlaget på 7 800 bostäder per år indikerar. Detta kan förväntas minska rörligheten på bostadsmarknaden, vilket kan hindra exempelvis äldre med god ekonomi från att kunna flytta till mer tillgänglighetsanpassade bostäder.

Enligt SCB har antalet färdigbyggda bostäder i Skåne under 2023 varit högt, över 9 000 bostäder. Detta representerar en ökning med 35 procent jämfört med 2022 och ligger i linje med rekordåret 2019. Dessa bostäder var planerade innan bostadsbyggandet påverkades av den rådande lågkonjunkturen.

Johanna Andersson betonar att den ekonomiska konjunkturen är avgörande för utvecklingen på bostadsmarknaden och byggandet. Konjunkturinstitutet bedömer att det kan dröja till 2026 innan lågkonjunkturen är över, vilket får effekt på hur många bostäder som påbörjas och planeras.

Av de 17 skånska kommunerna som ingår i analysen bedömer majoriteten att det råder underskott på bostäder, vilket är elva färre än 2022. Det är framför allt mindre kommuner som upplever balans på bostadsmarknaden.

Johanna Andersson reflekterar även över att förändringen kan bero på att frågan numera främst handlar om efterfrågan i förhållande till utbudet snarare än det faktiska behovet av bostäder. Det kan också spegla hushållens ekonomiska situation, där färre har möjlighet att efterfråga en ny bostad.