Utmaningar i dagens byggregler - Att navigera mellan numeriska krav och praktisk funktion

Foto: Svensk Ventilation

Svensk Ventilation skriver i ett pressmedelande att intresseorganisationer och remissinstanser har visat missförstånd kring kraven på luft- och ventilationsflöden. För att säkerställa god luftkvalitet enligt kommande byggregler för bostäder måste man alltid ta hänsyn till nedsmutsning och dimensionering av ventilationsflöden vid projektering och installation av ventilationssystem. Detta är särskilt viktigt då de föreslagna formuleringarna i föreskriftstexten riskerar att inte tydligt inkludera dessa aspekter.

Det är uppenbart att dagens byggregler och dess fokus på numeriska värden kan leda till missförstånd. Praktiken visar att vi måste istället följa funktionskraven och inte enbart de numeriska kraven, såsom 0,35 l/s per kvadratmeter boarea för uteluftsflöde. Det är ofta det dimensionerande forceringsflödet som styr projekteringen.

Historiskt sett har specifika regler kring frånluftsflöden ersatts av funktionskrav i nuvarande byggregler. Enligt BBR 2011:6 kap. 6:21, 6:251 och dess allmänna råd, är det sällan kravet på 0,35 l/s per kvadratmeter (uteluftsflöde) som styr.

Nedsmutsning och möjlighet till forcering av luftflöden är kritiska faktorer som måste beaktas. Bristande förståelse för dessa kan leda till att ventilationssystem dimensioneras för lägre flöden än vad som krävs enligt Boverkets föreskrift och Folkhälsomyndighetens råd, vilket kan påverka både hälsa och byggnadernas välmående negativt.

Det är nödvändigt att tydligare vägleda branschen om hur reglerna ska tolkas och efterlevas för att säkerställa optimal luftkvalitet och minska risken för hälsoproblem och ombyggnationer.

Vi behöver även ökad förståelse för sambandet mellan numeriska krav och funktionskrav för ventilation i bostäder, något som bör kommuniceras tydligare av Boverket för att undvika missförstånd.

b
*Tabell 2: För att säkerställa att man uppfyller Boverkets kommande krav på acceptabel luftkvalité inomhus vid avsedd användning och tillfälligt ökad luftväxling, så bör luftväxlingen dimensioneras enligt de gråa rutorna i tabell 2 från Boverkets remissunderlag, som de själva hänvisar till.