450 nya bostäder och gröna rum planeras för Stadsliden 6:6

Av: Sunnerö Arkitekter/Visulent

Detaljplanen för Stadsliden 6:6, belägen i den norra delen av campusområdet, är nu ute på granskning. Planen syftar till att skapa en levande kvartersstad som kommer att berika området med bostäder, gröna offentliga rum och parker. Inom planområdet planeras för tre nya bostadskvarter och två verksamhetskvarter, vilket möjliggör byggnation av cirka 450 nya bostäder och 34 000 kvadratmeter för verksamheter. Granskningen pågår fram till fredag den 5 juli.

Anna Åslin, planarkitekt, betonar vikten av detta steg i områdets utveckling. De nya bostäderna och verksamhetslokalerna förväntas stärka visionen för universitetsstaden, där både studenter, forskare och invånare kan bo och verka tillsammans. Detta ska bidra till att skapa en levande universitetsstad dygnet runt.

Det nya området kommer att präglas av byggnader med varierande höjd från tre till sju våningar, inklusive inredd vind. Karakteristiskt för området blir branta tak som ger en unik identitet, med materialval såsom trä, tegel och skiffer.

Mobilitet och hållbarhet är centrala i planen. En mobilitetshubb kommer att erbjuda olika tjänster som cykelservice, lådcykelpool och bilpool, vilket främjar miljövänliga transportalternativ och minskar bilberoendet. Offentliga platser och grönområden är också prioriterade och integreras med de nya kvarteren för att skapa gröna lungor och en attraktiv stadsdel.

Anna Åslin understryker att offentliga platser och grönområden spelar en central roll i stadsplaneringen, och att kombinationen av nya bostäder med bevarade naturinslag bidrar till en trivsam och hållbar miljö på campus.

Planen inkluderar också en koppling till Lilljansberget, där framtida bostadsområden och en förskola planeras. Detaljplanen för Lilljansberget är för närvarande vilande och det är ännu inte beslutat när arbetet med den planen ska återupptas.