Lågkonjunktur hotar bostadsbyggandet - Samverkan mellan aktörer avgörande

Bostadsmarknadsanalysen är klar och visar bland annat att bostadsmarknaden är ojämlik. Foto: mostphotos

Den årliga regionala bostadsmarknadsanalysen är nu färdig. Den visar att bostadsbyggandet kommer att minska på grund av lågkonjunkturen och att bostadsmarknaden är ojämlik, vilket påverkar människors livssituation. Därför behövs bättre samverkan mellan aktörerna på bostadsmarknaden mer än någonsin.

Länsstyrelsen har många uppdrag inom hållbar samhällsplanering och boende, däribland arbetet med bostadsförsörjning, vilket berör flera aspekter av samhället. Bostaden är en grundläggande plats för vila och trygghet, men kan även fungera som en plats för studier, barns uppväxtmiljö eller socialt umgänge.

– En god bostad är avgörande för människors livssituation och möjligheter. Just nu planeras stora investeringar i vårt län och vi måste vara beredda på att hantera de förändringar som väntar på kort och lång sikt. Bostadsfrågan är en nyckelfråga för regionens utveckling i den gröna omställningen. Alla aktörer måste samarbeta, säger Jörgen Peters, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ett problem på länets bostadsmarknad är hemlöshet.

– Vi vet att minst 5 000 människor, både vuxna och barn, befinner sig i olika former av hemlöshet i länet. Personer med social problematik får ofta hjälp av socialtjänsten, men hushåll vars enda problem är en svag ekonomi riskerar att bli utan stöd. Den strukturella hemlösheten är en central fråga i kommunernas bostadsförsörjning och kan förvärras med tanke på det ekonomiska läget. Många av de negativa konsekvenserna på en ojämlik bostadsmarknad är strukturella och måste ses i ett större sammanhang för att kunna åtgärdas effektivt, säger Christian Jönsson Hammenfors, bostadsstrateg på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fler slutsatser från bostadsmarknadsanalysen – bland annat risk för bostadsbrist:

  1. Om bostadsbyggandet förblir lågt under en längre tid finns det risk för ett ökat bostadsunderskott.
  2. Nyttjandet och utvecklingen av det befintliga bostadsbeståndet är en central fråga. Det är också viktigt att kommunerna använder de verktyg som finns, såsom allmännyttiga bostadsföretag, planeringsarbete och markägande.
  3. Läget på bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, som behöver särskilt boende, är bekymmersamt och Länsstyrelsen anser att denna fråga måste prioriteras högre i kommunerna.

Fakta om Bostadsmarknadsanalysen:

Den regionala bostadsmarknadsanalysen är avsedd för alla som vill följa utvecklingen av bostadsförsörjningen i Västra Götaland. Analysen baseras bland annat på Boverkets bostadsmarknadsenkät.